Autors: Kolev, V. G., Draganova, I. D.
Title: Smart Home Solutions - Technological Oasis With Unlimited Possibilities
Keywords: smart home

References

    Issue

    , 2020, Bulgaria, DOI 10.1109/BulEF51036.2020.9326076

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus