Оригинал (Original)
Автори: Узунов, Х. В., Димитров, К. П., Симеонова-Ингилизова, М. Д.
Заглавие: Анализ на ефективността на обучение при работа в среда на Blackboard learn
Ключови думи: ефективност, обучение, ефективно обучение, образувание, студ

Библиография

  Издание

  сп. Известие на съюза на учените – Сливен, 2019 г, том 34, брой 2, стр. стр. 15 - 20, 2019, България, София, Издателство на Технически унивеситет - София (ИТУС), ISBN ISSN 1311-2864 (Print), ISSN 2682-9827 (Online)
  Autors: Uzunov, H. V., Dimitrov, K. P., SimenovaIngilizova, M. D.
  Title: Analysing the effectiveness of learning when working in a Blackboard learn
  Keywords: efficiency, training, effective training, education, students, Blackboard learn

  References

   Issue

   Announcements of Union of scientists - Sliven, vol. 34, issue 2, pp. 15 - 20, 2019, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN ISSN 1311-2864 (Print), ISSN 2682-9827 (Online)

   Цитирания (Citation/s):
   1. Donev, V. I., Applications of statistical analysis in making expert opinions and estimations of methodologies in the engineering field, Journal ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS – SLIVEN, ISSN: 1311 2864, volume 38(2), 2023 - 2023 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание