Оригинал (Original)
Автори: Николова-Ячева, И. И.
Заглавие: Теоретична електротехника – ІІ част
Ключови думи: Теоретична електротехника

Библиография

  Издание

  , 2020, България, София, „Авангард Прима“, ISBN ISBN: 978-619-239-436-3
  Autors: Iatcheva, I. I.
  Title: Theoretical electrical engineering
  Keywords: Theoretical electrical engineering

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN ISBN: 978-619-239-436-3

   Вид: учебник, публикация в реферирано издание