Оригинал (Original)
Автори: Маринов, М. Б., Карлова-Сергиева, В. А., Топалов, И. П.
Заглавие: Амперометрични газови сензори за мобилен мониторинг на качеството на въздуха
Ключови думи: качество на въздуха, амперометрични сензори, мониторинг на околната среда

Абстракт: Качеството на въздуха има значително въздействие върху общественото здраве, околната среда и икономиките на индустриализираните страни. Последните постижения в областта на газовите сензори и внедряването на интелигентни системи направиха възможно получаването на нови, икономически ефективни и достъпни инструменти за мониторинг на качеството на въздуха. Статията представя подход за рентабилно измерване на основните параметри на околната среда в реално време с използване на интегрирани амперометрични сензори.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 69, брой 2, стр. стр. 231-240, 2019, България, София, ТУ София, ISSN 1311-0829
  Autors: Marinov, M. B., KarlovaSergieva, V. A., Topalov, I. P.
  Title: AMPEROMETRIC GAS SENSORS FOR MOBILE MONITORING APPLICATIONS
  Keywords: air quality, amperometric sensors, environmental monitoring

  Abstract: Air quality has a significant impact on public health, the environment and the econo-mies of industrialized countries. The recent advances in gas sensor field and intelli-gent system implementation have made it possible to obtain new, cost-effective, accu-rate and accessible air quality monitoring tools. The article presents an approach for the cost-effective measurement of basic environmental parameters in real time. A sen-sor array with integrated amperometric and optical sensors is used.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University of Sofia, vol. 69, issue 2, pp. 231-240, 2019, Bulgaria, Sofia, TU Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание