Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Б. Л.
Заглавие: ВЪЗПРИЗВОДИМОСТ НА ПАРАМЕТРИТЕ ТОНУС, СКОВАНОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ И РЕЛАКСАЦИЯ НА СКЕЛЕТНИТЕ МУСКУЛИ НА ЗДРАВИ ХОРА С МИОТОНОМЕТЪР МиотонПРО
Ключови думи: миотонометрия, дигитална палпация, скелетна мускулатура

Абстракт: Определянето на тонуса (F), динамичната скованост (S), еластичността (D) и релаксацията(R), на различни мускули намира приложение в рехабилитацията, ревматологията, педиатрията и редица други области на медицината. Използването и валидирането на апарати, извършващи неинвазивна дигитална палпация за измерването на посочените показатели все още е предизвикателство за съвременната клинична практика.

Библиография

  Издание

  Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv.Series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, том XXVIII, стр. стр. 228-231, 2022, България, Пловдив, СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, ISSN 1311-9427

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, B. L.
  Title: VALIDITY OF MUSCLE TONE, STIFFNESS, ELASTICITY, AND RELAXATION MEASURED BY MyotonPRO IN HEALTHY PEOPLE
  Keywords: myotonometry, digital palpation, skeletal muscles

  Abstract: Determination of tone (F), stiffness (S), elasticity (D) and relaxation (R) of muscles is widely used in rehabilitation, rheumatology, pediatrics, and many other fields of medicine. Validity and reliability of non-invasive digital palpation devices for investigation of these indices in clinical practice is still a challenge.

  References

   Issue

   Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv.Series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, vol. XXVIII, pp. 228-231, 2022, Bulgaria, Plovdiv, UNION OF SCIENTISTS IN BULGARIA CITY OF PLOVDIV, ISSN 1311-9427

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science