Autors: Paneva-Konovska, J. D.
Title: Hyper-Bessel functions as multi-index Mittag-Leffler functions:
Keywords: multi-index Mittag-Leffler functions

References

    Issue

    AIP Conf. Proceedings, vol. 2505, issue 5000, pp. 1-12, 2022, United States, AIP Publishing LLC, 978-0-7354-4396-9/0094-243X, DOI:10.1063/5.0100734

    Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science