Оригинал (Original)
Автори: Бриасули, А. Й., Минковска, Д. В., Стоянова, Л. Й.
Заглавие: Security Of Cloud Computing Through Biometric Features
Ключови думи: security, fingerprints, biometric features, cloud computing

Библиография

  Издание

  International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), том 13, брой 6, 2022, Индия, https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R7TFN
  Autors: Briasouli, A. I., Minkovska, D. V., Stoyanova, L. Y.
  Title: Сигурност на облачните изчисления чрез биометрични характеристики
  Keywords: security, fingerprints, biometric features, cloud computing

  References

   Issue

   International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), vol. 13, issue 6, 2022, India, https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R7TFN

   Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus