8637

Публикации
Publications

1370

Автори
Autors

8638

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
6651 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Comparative analysis of the measured deformation of PCBA (Printed circuit board assembly) in the production of electronic modules (2021)
6652 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Measurement of PCB deformation during parametric testing and evaluation of the impact on the installed components (2021)
6653 Tzaneva, B. R., Georgieva, M. G., Lazarova D., Petrova M., Uniformity of Electrochemical Deposition on Thin Copper Layers (2021)
6654 Ivanova, M. S., Tsenev, V. P., Dimitrov B., Manufacturing Process Improvement through FMEA Analysis and Fuzzy Logic (2021)
6655 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Installation of electronic modules in a housing by means of a screw assembly and assessment of the influence of the deformation of the PCB on the installed components (2021)
6656 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Measurement of PCBA (Printed circuit board assembly) deformation during functional testing of electronic modules (2021)
6657 Tsenev, V. P., Videkov, V. H., Spasova, N. V., Measurement with intelligent measuring system of PCB deformation when separating modules from a panel (2021)
6658 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Ръководство за лабораторни упражнения по хидро- и ветроенергетика (машини и съоръжения) (2017)
6659 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Двукратни водни турбини за малки ВЕЦ (2003)
6660 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Двукратни турбини за малки ВЕЦ (2011)
6661 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Чакъров, Т. Н., Синтез на лопатъчни системи за вятърни турбини с хоризонтална ос (2012)
6662 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Чакъров, Т. Н., Вятърна турбина с вертикална ос (2012)
6663 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, К., Ангелов, К., Стенд за изпитване на Пелтонови водни турбини (2003)
6664 Обретенов, В. С., Николов, К., Цалов, Ц. И., Стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини (2003)
6665 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, К., Автоматизиране на стенд за моделни изпитвания на Францисови водни турбини (2005)
6666 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, Х., Определяне на дебитните характеристики на водните турбини във ВЕЦ “Мездра” (2005)
6667 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Радев, В., Стенд за моделни изследвания на осови водни турбини (2007)
6668 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Исследование и проектирование двукратных турбин для малых ГЭС (2020)
6669 Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Research and Design of Cross Flow Water Turbines for Small HPP (2021)
6670 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Angelov, I. I., Robust Stability and Performance Investigation of Electrohydraulic Steering Control System (2021)
6671 Mitov, A. S., Slavov, T. N., Kralev, J. K., Angelov, I. I., Identification of electro-hydraulic load-sensing servo system, Engineering for Rural Development (2021)
6672 Nedelchev, K. I., Kralov, I. M., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Modelling of Acoustic Barrier for Energy Harvesting Applications Having Placed Additional Element with Circle Shape with COMSOL Process Simulaion Software (2022)
6673 Nedelchev, K. I., Gieva, E. E., Ruskova, I. N., Kralov, I. M., COMSOL Modelling of Acoustic Barrier for Energy Harvesting Applications (2022)
6674 Durakova, A. G., Vasileva, A. L., Choroleeva, K., Sorption characteristics of ready-made mixtures containing oatflakes, apples, and cinnamon (2021)
6675 Durakova, A., Vasileva, A. L., Gogova, T., Temelkova, M., Krasteva, R., Desorption capacity of raw energy bars with fruits of Zizyphus jujuba Mill. - Bulgaria (2021)
6676 Hristov, K. H., Genovski, I. K., Mathematical Models of the Energy Characteristics of a Backpressure Steam Turbine Based on a Simulation Study (2021)
6677 Пеев, И. И., ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ. За илюстративния компонент и съвременната визуална култура на обучаемите (2021)
6678 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Ангелов, К., Опитно изследване на моделна двукратна турбина (2008)
6679 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Система за подобряване на условията за работа на обратимите турбомашини в ПАВЕЦ “Чаира” в компенсаторен режим (2008)
6680 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Опитно изследване на ветропомпен агрегат (2009)
6681 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Опитно изследване на работни колела за вятърен двигател (2010)
6682 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Изследване на скоростното разпределение във входното сечение на вятърен двигател (2010)
6683 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Определяне на осовото натоварване на хоризонтална Францисова турбина (2011)
6684 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Табаков, Г., Опитно изследване на дебитната характеристика на Капланова водна турбина (2011)
6685 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Моделна Капланова водна турбина (2011)
6686 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Йорданов, Й., Стенд за изпитване на вятърни турбини с вертикална ос (2011)
6687 Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., Mateev, S., Stand for testing of hydrokinetic turbines (2012)
6688 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Ангелов, К., Изследване на моделни работни колела за двукратни водни турбини (2013)
6689 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Пелтонова водна турбина за малка ВЕЦ (2013)
6690 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Двукратна водна турбина за средни напори (2013)
6691 Цалов, Ц. И., Обретенов, В. С., Ангелов, К., Марешки, С., Изследване на моделни работни колела за двукратна водна турбина (2014)
6692 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Марчев, П., Моделна вятърна турбина (2014)
6693 Obretenov, V. S., Tsalov, T. I., The New Hydraulic Laboratory at the Technical University of Sofia (2016)
6694 Обретенов, В. С., Цалов, Ц. И., Николов, П., Опитно изследване на вертикална вятърна турбина с направляващ апарат (2016)
6695 Цалов, Ц. И., Стенд за изпитване на цилиндрични затвори (2017)
6696 Tsalov, T. I., Optimization of the Position of the Mounting Holes for the Pelton Turbine Buckets (2019)
6697 Georgiev, K. K., Aviation safety training methodology (2021)
6698 Mitov, A. S., Kralev, J. K., Slavov, T. N., Angelov, I. I., Analytical Modelling of Hydraulic Proportional Spool Valve Pilot Operated with Switching Micro Valves (2021)
6699 Mitov, A. S., Kralev, J. K., Slavov, T. N., Angelov, I. I., LQG Control of Load-Sensing Electro-hydraulic Servo System (2021)
6700 Kralev, J. K., Mitov, A. S., Slavov, T. N., Robust µ-controller for hydraulic spool valve, pilot operated with switching micro valves (2021)