Оригинал (Original)
Автори: Рачев, Е. Х.
Заглавие: Управление на постояннотокови задвижвания в плавателни съдове
Ключови думи: електрически машини, двигатели за постоянен ток, микропроцесорно управление

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-569-8
  Autors: Rachev, E. H.
  Title: Control of DC drives in vessels
  Keywords: electric machines, DC motors, microprocessor control

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-569-8

   Вид: монография/части от монография