11012

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11013

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10101 Янков, Р. В., «Движение на единични твърди примеси в граничния слой на квазистационарно двуфазно равнинно течение», част 1 (2018)
10102 Янков, Р. В., НАПРЕЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ТВЪРДА ЧАСТИЦА В КВАЗИСТАЦИОНАРНО ТЕЧЕНИЕ С ХАРМОНИЧНИ НАДЛЪЖНИ ПУЛСАЦИИ (2018)
10103 Бобев, В. С., Янков, Р. В., EXPERIMENTAL STADY OF THE WORK OF THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT (2018)
10104 Иванова, М. С., Димитрова, В. К., Димитров, В. П., Янков, Р. В., Possibility of evaluation of insulation and accumulating ability of the room on the data of the transition process after turning off the heat (2018)
10105 Gospodinov, G., Ilieva, N. I., Gjurova, K., Experimental Determination of the Enthalpies of Formation of the Tellurites of Er, Nd, Sm, Ho, and Eu. (1995)
10106 Popova M., Dimitrov M., Boycheva, S. V., Dimitrov I., Ublekov F., Koseva N., Atanasova G., Karashanova D., Szegedi Á., Ni-Cu and Ni-Co-Modified Fly Ash Zeolite Catalysts for Hydrodeoxygenation of Levulinic Acid to γ-Valerolactone (2024)
10107 Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В., Компютърна симулация на движението на автобус в завой (2014)
10108 Алексиева, Д., Илиева, Н. И., Маринова, Ив., Как да стигнем от класната стая до научната лаборатория? (2011)
10109 Янков, Р. В., Янков, Р. «Движение на единични твърди примеси в граничния слой на квазистационарно двуфазно равнинно течение», част 2 (2019)
10110 Ламбов, С. И., Илиева, Н. И., Учебно-тренировъчно помагало по химия. (2013)
10111 Pandiev, I. M., VHDL-AMS Models for Monolithic Current Conveyor Based Operational Amplifiers (2018)
10112 Янков, Р. В., Движение на твърди примеси в хоризонтален турбулентен поток (2020)
10113 Vassilev V.S., Ivanova Z.G., Dospeiska E.S., Boycheva, S. V., Multicomponent GeSe2-CdI2-TeO2 (Bi2O3) systems: Glass formation and properties (2002)
10114 Илиева, Н. И., Бояджиева, Е., Маринова, Ив., Проучване на академичната учебна среда по химия във висшето професионално образование (2020)
10115 Marinova, Iv., Илиева, Н. И., A storage of carbon dioxide in geological formation. (2021)
10116 Marinova, Iv., I, N. I., The right of access to information related to the protection of the nature environment. (2022)
10117 Илиева, Н. И., Идентифициране професионалните компетенции на инженера по енергетика. (2013)
10118 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Behavior, Equivalence, Reduction and Minimization Software for Finite Intuitionistic Fuzzy Machines (2008)
10119 Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Характеристики на роторно – разпределителна ГНП с дозиране на горивото чрез дроселиране на входа (2010)
10120 Петър Недев., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Относно опазване на околната среда при обслужване и експлоатация на автомобилния транспорт (2010)
10121 Карапетков, С. М., Узунов, Х. В., Иванова, М. С., Относно някой кинематични параметри в анализа на пътнотранспортните произшествия (2013)
10122 Славова, В. О., Петров С. П., Изследване промяната на характеристиките на ултрафилтрационни полимерни мембрани модифицирани чрез плазмена обработка (2014)
10123 Янков, Р. В., Пренос на твърди примеси в турбулентен граничен слой (2021)
10124 Славова, В. О., Петров С. П., Characteristics of vacuum metallized ultrafiltration polymer membranes (2014)
10125 Янков, Р. В., Изменение на температурата в помещението-показател за неговата термостабилност (2021)
10126 Славова, В. О., Вакуумната метализация – възможност за промяна на работните характеристики на ултрафилтрационни полимерни мембрани (2014)
10127 Янков, Р. В., Възможност за оценка на изолационната и акумулиращата способност на помещение по данните от преходния процес след изключване на отоплението (2021)
10128 Иванова, М. С., Янков, Р. В., Движение на твърда частица в граничния слой на стабилизирано течение в хоризонтална равнина (2022)
10129 Янков, Р. В., Възможност за компенсиране на обемните загуби в хидромотора (2023)
10130 Славова, В. О., Рахнев, И. Р., Филипов Ф., Интеграционна перспектива на текстилните и хибридните микроелектронни елементи (2014)
10131 Nikolov, A. Y., Exact Solutions of Protter Problems for the Wave Equation in R^4 with Third-Type Boundary Condition (2023)
10132 Рахнев, И. Р., Хараламбус, А. С., Павлова, М. Ц., Славова, В. О., Технологична последователност в тъкачната подготовка на двоен памучен плат (2010)
10133 Goranova., Baeva, M. R., Raykova, V. O., Influence of non-traditional flours with functional properties on changes of sponge cakes during storage, (2015)
10134 Митева М., Славова, В. О., Петров С. П., Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани (2015)
10135 Славова, В. О., Иванов, Н., Дечев, Д., Вакуумна метализация на ултрафилтрационни полимерни мембрани – изследване и приложение (2015)
10136 Tarnev, K. T., Andreeva, R. A., Two - dimensional Monte Carlo model of a virus spread (2023)
10137 Zahariev, Z. V., Fuzzy reasoning through fuzzy linear systems of equations (2010)
10138 Zahariev, Z. V., Solving max-min fuzzy linear systems of equations. Algorithm and software (2013)
10139 Zahariev, Z. V., Fuzzy relational equations and inequalities - Min-Łukasiewicz implication (2023)
10140 Zahariev, Z. V., Software for solving fuzzy relational equations in BL-algebras (2023)
10141 Захариев, З. В., Пеева, К. Г., Методи и алгоритми за управление на системи с размити множества (2023)
10142 Захариев, З. В., Методи и алгоритми в размитото релационно смятане и приложенията им в области на изкуствения интелект (2023)
10143 Slavova A., Zafirova, Z. Z., Tetzlaff R., Edge of chaos in Nanoscale Memristor CNN (2019)
10144 Slavova A., Zafirova, Z. Z., Dynamic of viscoelastic Burgers' cellular neural networks model (2019)
10145 Slavova A., Zafirova, Z. Z., Harmonic balance technique for studying CNN model of differential equations (2019)
10146 Slavova, A., Zafirova, Z. Z., Modeling and Simulation of Interaction of Fluxons via CNN (2018)
10147 Slavova A., Zafirova, Z. Z., Zecca P., CNN modeling of a class of integro- differential equations (2019)
10148 Петров, И. С., Иванова, М. С., Симеонова-Ингилизова, М. Д., Граменова, М. В., Формиране на компетентности у преподавателите от висшето училище при създаването и използването на електронно-методологични комплекси в обучението (2018)
10149 Карапетков, С. М., Монева, И. К., Цонева, М. М., Граменова, М. В., Относно стабилизиращия момент на управляемите колела на автомобил (2009)
10150 Karapetkov, S. M., Moneva, I. K., Goergiev, S. G., Gramenova, M. V., Ivanov, I. R., Mechanical – Mathematical Modeling and Computer Simulation of Travel Paths of Vehicles involved in Road Traffic Accidents (2011)