11011

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11012

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10001 Dimitrov, S. I., On the distribution of αp modulo one over Piatetski-Shapiro primes (2023)
10002 Dimitrov, S. I., A tangent inequality over primes (2023)
10003 Dimitrov, S. I., Square-free values of [n^c tan^ θ (log n)] (2023)
10004 Dimitrov, S. I., Consecutive square-free numbers [n^c tan^θ (log n)], [n^c tan^θ (log n)]+1 (2023)
10005 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Академичният стрес в съвременното висше образование – предизвикателства и стратегии за справяне сред студентите (2023)
10006 Симеонова-Ингилизова, М. Д., Професионалната устойчивост – предпоставка за успешна педагогическа дейност (2023)
10007 Дочев, И. Н., Измервания в информационните и комуникационните технологии (2023)
10008 Дочев, И. Н., Вълков, К. В., Измервания в информационните и комуникационните технологии - ръководство за лабораторни упражнения (2023)
10009 Димитрова, К. Й., Желязков, Ю. К., Изследване работата на пропорционално интегрален регулатор в затворен контур (2023)
10010 Dimitrova, M. I., The challenge – university teacher (2023)
10011 D, M. I., B, S. D., Reflection practice as a means of increasing student activity during their learning (2023)
10012 Неделчев, Н. А., Райков, К. В., Бакърджиев Б., Методика за избор на тока на заработване на цифрова токова защита (2023)
10013 Неделчев, Н. А., Райков, К. В., Бакърджиев Б., Съгласуване на времената на заработване на цифрова максималнотокова защита (2023)
10014 Райков, К. В., Бакърджиева Й. Н., Влияние на надеждността върху икономическите показатели на интелигентни електрически мрежи (2023)
10015 Стоянов, Д. Г., Илиева, Н. И., Константа на Ридберг за спектралната серия на Балмер на водородния атом (2020)
10016 Илиева, Н. И., Съвременни изисквания към професионалната облик на бъдещите инженери по енергетика. (2013)
10017 Илиева, Н. И., Бояджиева, Е., Съвременни изисквания към професионалната подготовка на инженери по енергетика. (2013)
10018 Илиева, Н. И., Бояджиева, Е. Хр., Педагогически подходи за проектиране на съвременна учебна среда във висшето училище. (2014)
10019 Господинова, Е. А., Топология на невронна мрежа, използваща генетичен алгоритъм (2023)
10020 Илиева, Н. И., Бояджиева, Е., Оценяване на възприятията за учебната среда в университетски групи. (2016)
10021 Илиева, Н. И., Бояджиева, Е., Проектиране на образователна технология по „Инженерна екология“ (2017)
10022 Gospodinov, G., Илиева, Н. И., Metal tellurites in the three-component systems Hg(NO3)-Na2TeO3-H 2O at 25 and 100 ºC. (1991)
10023 Raykov, K. V., Raykova, V. O., Krystev R. N., Investigation of tke influence of vacuum metallisation on the electrical conductivity of polymer membranes (2023)
10024 , Г. Н., Иванова, Н. В., Славова, В. О., Stamatovska V., Влияние на температурата върху екстракцията на β-каротин от моркови с някои органични разтворители (2022)
10025 Zahariev, Z. V., Kotev, I. V., Municipal system for informational services (2004)
10026 Славова, В. О., Петров, Ст., Химическа модификация на ултрафилтрационни полимерни мембрани с метални катиони (2005)
10027 Peeva, K. G., Kiosev, J., Zahariev, Z. V., Web based bibliographic information system (2005)
10028 Славова, В. О., Петров, Ст., Узунов, Ц., Изследване на производителността и селективността на ултрафилтрационни полимерни мембрани вакуумно метализирани с хром-никел (2006)
10029 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Linear dependence in fuzzy algebra (2006)
10030 Илиева, Н. И., Славова, В. О., Практикум по аналитична химия с примерни тестове (2006)
10031 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Software for testing linear dependence in Fuzzy Algebra (2005)
10032 Монева, И. К., Граменова, М. В., Изследване на стабилизиращия момент в управляващите колела (2010)
10033 Монева, И. К., Граменова, М. В., Иванова, М. С., Изследване на влиянието на някои фактори върху коефициента на странично увличане на автомобилна гума (2011)
10034 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., ATANASOV I. I., Optimization of Linear Objective Function Under Max-product Fuzzy Relational Constraint (2008)
10035 Монева, И. К., Хаджидобрев, П. Г., Граменова, М. В., Цонева, М. М., Изследване влиянието на еластичността на гумата върху стабилизиращия момент на управляемите колела (2011)
10036 Славова, В. О., Петров, Ст., Узунов, Ц., Изследване на характеристиките на ултрафилтрационни полимерни мембрани вакуумно метализирани с хром-никел, (2008)
10037 Славова, В. О., Петров, Ст., Недялкова, Е. П., Химическа модофикация на ултрафилтрационни полиакрилонитрилни мембрани (2009)
10038 Raykova, V. O., Petrov S. P., Baeva, M. R., Vacuum metallization of ultrafiltration polymer membranes with iron-chromium-nikel alloy (2012)
10039 Карапетков, С. М., Генова П. Й., Узунов, Х. В., Граменова, М. В., Решаване на задача на Коши при пространствен удар на автомобили (2013)
10040 Иванова, М. С., Граменова, М. В., Методика за изследване на ускорението на МПС (2013)
10041 Монева, И. К., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С., Граменова, М. В., Относно ускоряване на автобус при потегляне от място (2014)
10042 Иванова, М. С., Граменова, М. В., Иванов В., Методика за изследване на натоварването върху автомобилните гуми (2014)
10043 Узунов, Х. В., Карапетков, С. М., Граменова, М. В., 3D визуализация на автомобил при загуба на устойчивост (2015)
10044 Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В., Динамична устойчивост на автомобил след спадане на гума (2015)
10045 Карапетков, С. М., Иванова, М. С., Узунов, Х. В., Граменова, М. В., Осветеност пред автомобил на къси светлини на фаровете с цел идентификация на ПТП (2015)
10046 Карапетков, С. М., Петров, И. С., Узунов, Х. В., Граменова, М. В., Алгоритъм на действието на четириканална система ABS на базата на пространствен механоматематичен модел (2015)
10047 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Linear Dependence and Linear Independence in Intuitionistic Fuzzy Sets (2005)
10048 Peeva, K. G., Zahariev, Z. V., Optimization of linear cost function with fuzzy max-product relational equation constraints (2007)
10049 Карапетков, С. М., Узунов, Х. В., Граменова, М. В., Петров, И. С., Механоматематично моделиране на активно окачване на автомобил (2015)
10050 Иванова, М. С., Граменова, М. В., Методика за определяне на скоростта на движение на автомобила в нощни условия (2015)