Autors: Tzaneva, B. R., Aleksandrova, M. P., Mateev, V. M., Stefanov, B. I., Iliev, I. T.
Title: Electrochemical Properties of PEDOT:PSS/Graphene Conductive Layers in Artificial Sweat
Keywords: PEDOT:PSS/Graphene, Artificial Sweat, Conductive Layers

References

    Issue

    Sensors, vol. 24, issue 1, pp. 39, 2023, Switzerland, MDPI

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science