10990

Публикации
Publications

1547

Автори
Autors

10991

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
10051 Petrov,S., Raykova, V. O., Miteva,M., Atanasova,P., Modification of polyacrylonitrile membranes (2012)
10052 Славова, В. О., Петров, Ст., Баева, М. Р., Tранспортные и селективные характеристики полимерных мембран, химически модифицироваых катионами меди (2012)
10053 Славова, В. О., Водопроницаемост и селективност на вакуумно метализирани полимерни мембрани (2013)
10054 Raykova, V. O., Scientific research of the influence of the vacuum metalling over the operational characteristics of the ultrafiltering polymer (2013)
10055 Raykova, V. O., Petrov S. P., Priniotakis G., A study on the change of transport and selective properties of ultrafiltration polymer membranes after vacuum metallization with iron-chromium-nikel alloy (2013)
10056 Славова, В. О., Петров С. П., Ламбов, С. И., Експлоатационни характеристики на вакуумно метализирани ултрафилтрационни полимерни мембрани (2013)
10057 Славова, В. О., Транспортни и селективни характеристики на вакуумно метализирани ултрафилтрационни (2013)
10058 Славова, В. О., Изследване влиянието на вакуумната метализация върху характеристиките на полимерни мембрани (2013)
10059 Славова, В. О., Petrov S. P., Баева, М. Р., Transport and selective characteristics of ultrafiltration polymer membranes vacuum coated with chromium-nikel alloy (2013)
10060 Славова, В. О., Петров С. П., Използване на вакуумно метализирани ултрафилтрационни мембрани за повишаване на специфичната ензимна активност на уреаза, извлечена от соево брашно (2013)
10061 Славова, В. О., Петров С. П., Изследване обемната електропроводимост на вакуумно метализирани полиакрилнитрилни мембрани (2013)
10062 Славова, В. О., Петров С. П., Сhemical modification of ultrafiltering polymer membranes (2013)
10063 Христов, А. Х., Насърчаване на продажбите в индустрията, стимули и търговски трикове. Комуникационна политика. (2023)
10064 Христов, А. Х., Стратегии, класификация и фактори за определяне и управление на приходите в хотелиерството. Маркетингова политика. (2023)
10065 Angelova, Y. S., Mounir El Khatib., Shikha Al Ali., Ibrahim Alharam., Ali Alhajeri., Gabriela Peneva., Mahmoud Shanaa., DRAFTING A DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY FOR PROJECT MANAGEMENT SECTOR - EMPIRICAL STUDY ON UAE (2023)
10066 Nastase I., Negreanu G., Terziev, A. K., Ivanov, M. P., Iliev I., “Introduction” (2023)
10067 Янков, Р. В., Особености на математичните моделане и за изследвна турбулентните струйни течения (2004)
10068 Янков, Р. В., Изследване преноса на малки периодични скоростни пулсации в граничния слой на равнинно течение на вискозен флуид (2005)
10069 Янков, Р. В., Движение на единична твърда частица в преходния слой на квазистационарно равнинно течение (2007)
10070 Янков, Р. В., Напречно движение на твърда частица в равнинно, квазистационарно възходящо течение (2008)
10071 Янков, Р. В., Напречно движение на твърда частица в стабилизиран граничен слой (2008)
10072 Янков, Р. В., Разпространение на малки скоростни пулсации в ядрото на равнинно вискозно течение (2009)
10073 Янков, Р. В., Влияние на температурата на флуида върху налягането в хидравлична проточна камера (2010)
10074 Божериков, С. В., Цонева, М. М., Узунов, Х. В., КИНЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ С ВЗАИМНО ЗАЦЕПЕНИ САТЕЛИТИ (2023)
10075 Божериков, С. В., Цонева, М. М., Узунов, Х. В., СИНТЕЗ НА ЕПИЦИКЛИЧНИ ЗЪБНИ МЕХАНИЗМИ С ВЗАИМНО ЗАЦЕПЕНИ САТЕЛИТИ (2023)
10076 Божериков, С. В., Димитров, В. П., КОМПЕКСЕН ПОДХОД ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ЧЕТИРИ ОСЕН СТРУГОВО-ФРЕЗОВИ ЦЕНТЪР: ЧАСТ I – КОРПУС, ЗАДНО СЕДЛО И ФРЕЗОВИ МОДУЛ (2023)
10077 Бобева, С. Д., Технология на обучение на съдебни автотехнически експерти, базирана на съвременната образователна парадигма (2023)
10078 Янков, Р. В., Надлъжно безнапорно движение между две коаксиални цилиндрични повърхнини (2012)
10079 Янков, Р. В., Относно динамиката на хидравличен самонастройващ се ограничител на скоростта в карите - високоповдигачи (2012)
10080 Янков, Р. В., Влияние на относителната плътност на твърдата частица върху напречното ѝ движение в стабилизирания граничен слой на възходящо равнинно течение (2012)
10081 Янков, Р. В., Движение на твърда частица в равнинно възходящо течение на вискозен флуид (2013)
10082 Янков, Р. В., Влияние на пулсациите на входното налягане върху движението на работния орган в самонастройващ се ограничител на дебит (2013)
10083 Янков, Р. В., Напречно движение на единична твърда частица в стабилизиран граничен слой на равнинно течение в хоризонтален канал (2013)
10084 Янков, Р. В., Безнапорно неустановено течение на вискозен флуид между две плоскости (2014)
10085 Янков, Р. В., Надлъжно движение на единична твърда частица в стабилизиран граничен слой на равнинно течение в хоризонтален канал (2015)
10086 Янков, Р. В., Конструктивни характеристики на самонастройващ се ограничител на дебит (2015)
10087 Nyagolov, D. A., APPROACHES FOR MULTIPROCESSOR SYSTEMS BUILDING FOR DECENTRALIZED SECONDARY VOLTAGE CONTROL IN DISTRIBUTION GRIDS (2013)
10088 Pavlova, P. E., Pachedjieva, B. K., Petrova, D. L., Derivation of numerical criteria for the occurrence of natural phenomena in video sequences (2023)
10089 Trifonov, R. I., Jekov, B., Mihaylova, P. T., METHODOLOGY OF MEASURING AND ASSESSMENT OF E-GOVERNMENT, INDICATORS AND INDEXES FOR EXAMINATION AND EVALUATION (2016)
10090 Янков, Р. В., Работа на хидравличния самонастройващ се ограничител на дебит като обратен клапан (2016)
10091 Димитров, В. П., Иванова, М. С., Николай Николов., Янков, Р. В., Approach for Automated Design of Metal Pergola covered with Aluminum Composite Panels by using CAD/CAM Software TopSolid.v.6.15 (2016)
10092 Янков, Р. В., „Хидро- и пневмозадвижване“ част I ХИДРАВЛИКА (2017)
10093 Янков, Р. В., Влияние на напречните пулсации в скоростното поле върху напречното движение на твърда частица в граничния слой на равнинно хоризонтално течение с умерена търбулентност (2017)
10094 Янков, Р. В., «Движение на единични твърди примеси в граничния слой на квазистационарно двуфазно равнинно течение», част 1 (2018)
10095 Янков, Р. В., НАПРЕЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ТВЪРДА ЧАСТИЦА В КВАЗИСТАЦИОНАРНО ТЕЧЕНИЕ С ХАРМОНИЧНИ НАДЛЪЖНИ ПУЛСАЦИИ (2018)
10096 Бобев, В. С., Янков, Р. В., EXPERIMENTAL STADY OF THE WORK OF THROTTLE TEMPERATURE FLOW COMPENSATOR FOR DEBIT (2018)
10097 Иванова, М. С., Димитрова, В. К., Димитров, В. П., Янков, Р. В., Possibility of evaluation of insulation and accumulating ability of the room on the data of the transition process after turning off the heat (2018)
10098 Gospodinov, G., Ilieva, N. I., Gjurova, K., Experimental Determination of the Enthalpies of Formation of the Tellurites of Er, Nd, Sm, Ho, and Eu. (1995)
10099 Popova M., Dimitrov M., Boycheva, S. V., Dimitrov I., Ublekov F., Koseva N., Atanasova G., Karashanova D., Szegedi Á., Ni-Cu and Ni-Co-Modified Fly Ash Zeolite Catalysts for Hydrodeoxygenation of Levulinic Acid to γ-Valerolactone (2024)
10100 Карапетков, С. М., Монева, И. К., Граменова, М. В., Узунов, Х. В., Компютърна симулация на движението на автобус в завой (2014)