Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Бечев Д.
Заглавие: Оптимизация на преминаването на транспортните потоци през светлинно регулирано кръстовище в град Пловдив
Ключови думи: транспортни потоци, изследване на движението, светофарни уредби, време за чакане

Абстракт: Управлението на движението в големите градове е задача, свързана с осъществяване на множества мероприятия, които включват изследването на транспортните и пешеходнните потоци на местата с проблеми в тяхното преминаване, набелязване на мероприятия за разрешаване на наблюдаваните проблеми и осъществяване на действия за прилагане на взетите решения. Един от начините за решаване на задачите, които имат за цел облекчаване на преминаването на транспортните потоци през светлинно регулирани кръстовищя е прилагане на доказали ефективността си алгоритми за оптимизация на продължителността на светлинните сигнали. В настоящтата публикация се представя възможното приложение на такъв алгоритъм на едно от най-наоварените кръстовища в град Пловдив.

Библиография

  Издание

  60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", том 60, брой 4, стр. стр. 37-44, 2021, България, Русе, ISSN 1311-3321

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Mladenov, G. D., Bechev D.
  Title: TRAFFIC FLOWS PASSAGE OPTIMIZATION THROUGH A LIGHT REGULATED CROSSROAD IN THE TOWN OF PLOVDIV
  Keywords: Traffic flows, Traffic research, Traffic lights, Waiting time

  Abstract: Traffic management in large cities is a task related to the implementation of many activities, which include the study of traffic and pedestrian flows in places with problems in their passage, identifying activities to solve the observed problems and implementing actions to implement decisions. One of the ways to solve the tasks aimed at facilitating the passage of traffic flows through light-regulated intersections is the application of proven algorithms for optimizing the duration of light signals. This publication presents the possible application of such an algorithm at one of the busiest intersections in the city of Plovdiv.

  References

   Issue

   60-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future IV", vol. 60, issue 4, pp. 37-44, 2021, Bulgaria, Ruse, ISSN 1311-3321

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание