Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н., Младенов, Г. Д., Бабчева С.
Заглавие: Подобряване условията за преминаване през кръстовище в град София с голямо транспортно натоварване
Ключови думи: транспортни потоци, изследване на движението, светофарни уредби, време за чакане

Абстракт: Основната цел на публикацията е да представи един от възможните варианти за подобряване на условията на преминаване през кръстовище с голямо транспортно натоварване. Оценен е варианта за внедряване на светофарна уредба на конкретно кръстовище в град София, регулирано с пътни знаци за предимство. През кръстовището преминават и превозни средства на масовия градски транспорт, което е причина за изменение на пътя с предимство в него. Това се явява и една от предпоставките, предвид интензивността на постъпващите транспортни потоци, за образуване на опашки от автомобили в пиковите периоди от денонощието, които пречат на нормалното му функциониране. Приложение на решението за внедряване на светофарна уредба се очаква да постигне ползи от различен характер в екологично, психологично и спестяващо време отношение.

Библиография

  Издание

  60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", стр. стр. 67-75, 2021, България, Русе, ISBN 978-954-712-864-4

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N., Mladenov, G. D., Babcheva S.
  Title: Improving the Passing Conditions Through a Crossroads in the City of Sofia with High Transport Loads
  Keywords: Traffic flows, Traffic research, Traffic lights, Waiting time

  Abstract: The main purpose of the publication is to present one of the possible options for improving the conditions of passing through an intersection with high traffic load. The option for implementation of traffic lights at a specific intersection in the city of Sofia, regulated with road signs for priority, has been assessed. Public transport vehicles also pass through the intersection, which is the reason for changing the road with an advantage in it. This is one of the prerequisites, given the intensity of incoming traffic flows, for the formation of queues of cars in the peak periods of the day, which interfere with its normal functioning. Implementation of the decision to implement traffic lights is expected to achieve benefits of different nature in environmental, psychological and time-saving terms.

  References

   Issue

   60-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of Ruse and Union of Scientists – Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future IV", pp. 67-75, 2021, Bulgaria, Ruse, ISBN 978-954-712-864-4

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание