Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Ключови думи: транспортни потоци, изследване на движението, светофарни уредби, време за чакане

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, ISBN ISBN: 978-619-167-457-2

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: OPTIMIZATION OPPORTUNITIES FOR ROAD TRAFFIC IN URBAN
  Keywords: Traffic flows, Traffic research, Traffic lights, Waiting time

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-457-2

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Минева К., Асенов А., Пенчева В., ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕРАВНОМЕРНОСТТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА КРЪСТОВИЩЕ, 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV", Русе, Октомври 2021 г., ISSN Print: 1311-3321, ISSN Web: 2603-4123, стр. 79-86. - 2021 - в български издания

   Вид: монография/части от монография