Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Маджарски, В. Е.
Заглавие: ОЦЕНКА НА НЯКОЙ ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ДИСЦИПЛИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Ключови думи: безопасност на движението, дисциплина и отговорност на участниците в движението, нарушения.

Абстракт: Психологията на автомобилното движение и управлението на пътно превозно средство е сравнително ново поле за изследвания. Поведението на хората и грешките, които те допускат, водят до близо 90% от пътните инцидентите. Управлението на пътно превозно средство изисква висока концентрация и дисциплина при спазване на законоустановените норми за безопасност на движението, както и в голяма степен на личната отговорност, както на водачите така и на пътниците в пътните превозни средства. Голяма част от пътнотранспортните произшествия биха могли да бъдат предотвратени, ако се обърне сериозно внимание на поведението на участниците в движението, тяхната дисциплина и отговорност. Последствия от психологическия стрес на пъря са агресия на пътя, необмисленото и екстремно кормуване, често с тежки и трагични последици. Изследването се фокусира върху някой показатели характеризиращи дисциплината и отговорността както на водачите на пътните превозни средства и пътниците в тях, така и върху всички остан

Библиография

  Издание

  60th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE III Dedicated to the 75th anniversary of the University of Ruse, стр. стр. 6, 2021, България, Русе, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”, ISBN 1311-3321,2603-4123

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Damyanov, I. S., Mladenov, G. D., Madjarski, V. E.
  Title: ASSESSMENT OF SOME INDICATORS DETERMINING THE DISCIPLINE AND RESPONSIBILITY OF THE PARTICIPANTS IN THE ROAD TRAFFIC
  Keywords: traffic safety, discipline and responsibility of road users, violations.

  Abstract: : The psychology of automobile traffic and driving is a relatively new field of research. People's behavior and the mistakes they make lead to nearly 90% of road accidents. Driving a road vehicle requires high concentration and discipline in compliance with the statutory norms for traffic safety, as well as to a large extent the personal responsibility of both drivers and passengers in road vehicles. Many road accidents could be prevented if serious attention is paid to the behavior of road users, their discipline and responsibility. Consequences of the psychological stress of the former are aggression on the road, reckless and extreme driving, often with severe and tragic consequences. The study focuses on some indicators that characterize the discipline and responsibility of both drivers and passengers of road vehicles and all other road users. Successful identification of specific indicators influencing the discipline and responsibility of road users will provide an opportunity to

  References

   Issue

   60th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE III Dedicated to the 75th anniversary of the University of Ruse, pp. 6, 2021, Bulgaria, Ruse, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, ISBN 1311-3321,2603-4123

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум