Оригинал (Original)
Автори: Вълкова-Джарвис, З. В.
Заглавие: Бикомплексни честотно-селективни алгоритми за цифрова обработка на сигнали
Ключови думи: цифрова обработка на сигнали, хиперкомплексна филтрация

Библиография

  Издание

  , 2021, България, София, издателство ТУ-София, ISBN 978-619-167-456-5
  Autors: Jarvis, Z. V.
  Title: Bicomplex frequency-selective DSP algorithms
  Keywords: digital signal processing, hypercomplex filtering,

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, Sofia, publisher TU-Sofia, ISBN 978-619-167-456-5

   Вид: монография/части от монография