11039

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11040

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
9751 Dimova, G. T., Ageing of Nuclear Power Plant’s Equipment. Assessment of Reactor Pressure Vessel ageing effect (2023)
9752 Данева, М. Й., Кратък обзор на гражданското образование в Испания и Румъния (2023)
9753 Данева, М. Й., Кратък обзор на здравното и екологично образование в Белгия (2023)
9754 Данева, М. Й., Практически интерактивен инструмент за дигитален подход в приобщаващото образование – „Числата“ (2023)
9755 Данева, М. Й., Влияние на семейната атмосфера върху агресивността на учениците (2023)
9756 Данева, М. Й., Николова, М. К., Интерактивни методи при усвояването на втори език от деца билингви в предучилищна възраст (2023)
9757 Данева, М. Й., Николова, М. К., Ненова, К. С., Изследване на връзката „информационно-комуникационни технологии – диагностика по математика“ (2023)
9758 Данева, М. Й., Информационните и комуникационните технологии за реализиране целите на приобщаващото образование (2024)
9759 Ivanova, T. I., Terzieva V., Ivanova, M. S., Educational Applications of Big Data and Learning Analytics in Personalized E-Learning (2023)
9760 Ivanova, M. S., Terzieva V., Ivanova, T. I., The Role of Big Data in Intelligent Educational Platform: A Functional Architecture (2023)
9761 Pandiev, I. M., Badarov, D. H., Development of Laboratory System for Study of Discrete-Circuit Implementation of Basic LC Oscillators (2023)
9762 Ivanova, M. S., Tsenev, V. P., Mikova V., An Approach for the Evaluation of a Measurement System: A Study on the Use of Machine Learning and Predictions (2023)
9763 Rizanov, S. M., Yakimov, P. I., The Technological Ecosystem of Modern Wildfire Detection: A Review (2023)
9764 Bonev, B. B., Yakimov, P. I., Application of Open-Source Software in Digital Electronics Education (2023)
9765 Rizanov, S. M., Yakimov, P. I., Todorov, D. G., IoT Infrared Imaging of Livestock Tissues Using a One-Eyed Bandit Technique (2023)
9766 Stoyanov, N. S., Pandelova, A. L., Georgiev, T. P., Kalapchiiska, J. V., Dzhudzhev, B. P., FORECASTING OF AIR POLLUTION WITH TIME SERIES AND MULTIPLE REGRESSION MODELS IN SOFIA, BULGARIA (2023)
9767 Stoyanov, N. S., Pandelova, A. L., Dzhudzhev, B. P., Georgiev, T. P., Kalapchiiska, J. V., PREDICTION OF PARTICULATE MATTER CONTENT PM10 WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MULTIPLE LINEAR REGRESSION (2023)
9768 Georgiev, M. G., Milanov, K. G., Gospodinova, D. G., Methodology for Joint Work of Industrial Robots and Processing Centers (2023)
9769 Neznakomova, M. P., Salaün, F., Gospodinova, D. N., Preparation and Characterization of Electrospun Nutraceptic Nanofibers from Polyvinyl Alcohol/Beeswax (2023)
9770 Баева, С. К., Оптимиране (2023)
9771 Баева, С. К., Ръководство за упражнения по Оптимиране (2023)
9772 Trendafilov, I. T., Gancheva, V. S., Neuromorphic Neurons and Networks for Artificial Intelligence Built Using Temporal Space Calculations (2023)
9773 Trendafilov, I. T., Gancheva, V. S., Neuromorphic Assisted Sensor Grids (2023)
9774 Hinov, N. L., Grigorova, T. G., Design Considerations of Multi-Phase Buck DC-DC Converter (2023)
9775 Vuchev, A. S., Grigorova, T. G., Vuchev, S.A., Theoretical Analysis of an LLC Resonant DC-DC Converter at Boost Mode (2023)
9776 Yankov, D. K., Grigorova, T. G., Maradzhiev, I. P., Comparative Analysis of Control Algorithms for a Power converter - Switched Reluctance Motor System in Motoring Mode (2023)
9777 Grigorova, T. G., Vuchev, A.S., Modeling and Simulation of a Phase-Shift Controlled LLC Resonant Converter (2023)
9778 Yankov, D. K., Grigorova, T. G., Maradzhiev, I. P., Analytical and Simulation Study of the Power Losses of a Switched Reluctance Motor (2023)
9779 Yankov, D. K., Grigorova, T. G., Maradzhiev, I. P., Simulation and Experimental Study of Static Torque Characteristics of a 12/8 Three-Phase SRM (2023)
9780 Tomov, R. T., Aleksandrova, M. P., Palladium Films as Electrodes on Carbyne-Based Devices (2023)
9781 Tomov, R. T., Kolev, G. D., Dobrikov, G. H., Aleksandrova, M. P., Study of bonding parameters with Al and Au wires on Pd and Ag coatings (2023)
9782 Александрова-Пандиева, М. П., Технологии за микро- и наносистеми - учебник (2023)
9783 Озанян К. Л., Ilieva, S. D., THE IMPACT OF VISUAL COMMUNICATION ON STUDENT ENGAGEMENT AND LEARNING (2023)
9784 Озанян, К. Л., ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИЗУАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (2023)
9785 Илиева, С. Д., Озанян, К. Л., РЕКЛАМНИЯТ КАЛЕНДАР - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ВРЕМЕТО, ПАЗИТЕЛ НА ТРАДИЦИЯТА ИЛИ КЛЮЧ КЪМ ТЪЛКУВАНЕТО, АНАЛИЗИРАНЕТО И ЗАПОМНЯНЕТО НА ИСТОРИЯТА НА БРАНДА. (2023)
9786 Nikova H., Deliyski, R. T., Tashev, T. A., ANALYSIS OF WILDFIRE EARLY PREDICTION MODELS (2023)
9787 Deliyski, R. T., Tashev, T. A., INTERNATIONAL MOBILITY IN TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA FOR THE PERIOD OF 2020-2023 (2023)
9788 Yordanov Y., Deliyski, R. T., Dzhudzhev, B. P., APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING EDUCATION (2023)
9789 Nikova H., Deliyski, R. T., Binary Regresion Model for Automated Wildfire Early Prediction and Prevention (2023)
9790 Делийски, Р. Ц., ВАЛИДИРАНЕ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ (2023)
9791 Maslyaniy, K. I., Hranov, T. H., Hinov, N. L., Validation of Buck DC/DC converter inductor influence via experimental evaluation module (2023)
9792 Nikolova, N. G., Stefanov, G. K., Robust Control Of A Multi-Operational Robotic System (2023)
9793 Nedelchev, M. V., Active Antenna Concept in Small Satellite Applications (2023)
9794 Nedelchev, M. V., Stosic, B.P., Modeling a Class of Four-port Dual-band Couplers by Transmission Line-based Wave Digital Approach (2023)
9795 Kechev, J. G., Nedelchev, M. V., X-band CMOS Lumped-Component Filter Synthesis Procedure with Capacitors Matching Capability (2023)
9796 Nedelchev, M. V., Stosic, B.P., N-way Gysels Modeling Using Transmission Line-based Wave Digital Framework (2023)
9797 Nedelchev, M. V., Stosic, B.P., Wave Digital Method as an Efficient Modeling Tool for N-way Gysel Power Divider (2023)
9798 Nedelchev, M. V., Kechev, J. G., X-band CMOS Lumped-Component Filter with On-Chip Automated Calibration Using SAR Algorithm (2023)
9799 Илиева, С. Д., Изложби на специалнос ДПК - пролет 2022, #nexTlevelUp (2022)
9800 Matanov, N. S., Nankinsky, P. N., Stoev, P. I., Medium and low voltage distribution network model (2023)