Оригинал (Original)
Автори: Загорски, М. Х.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ДЕТАЙЛИ ЧРЕЗ КОМПЮТЪРНО ЗРЕНИЕ
Ключови думи: компютърно зрение, поточна линия, вградена система

Абстракт: В настоящата публикация е разгледана разработката на система за откриване на дефектни детайли – екологични дървени бъркалки, върху лентов транспортьор чрез компютърно зрение. С помощта на решения с отворен код е създадено приложение, което успешно е имплементирано във вградена система.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2023, есен 29-30 ноември 2023 г., стр. стр. 238-241, 2023, България, Пловдив, ISSN 2367-8569
  Autors: Zagorski, M. H.
  Title: SYSTEM FOR IDENTIFYING DEFECTIVE PARTS THROUGH COMPUTER VISION
  Keywords: computer vision, conveyer, embedded system, open source

  Abstract: The paper aims to examine the development of a system for identifying defective parts – eco-friendly wooden stirrers, on a conveyer using computer vision. With the aid of open source solutions, an application was created and successfully implemented in an embedded system.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS“, pp. 238-241, 2023, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 2367-8569

   Вид: пленарен доклад в международен форум