Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С., Кузманов Г.
Заглавие: Насоки за усъвършенстване управлението на общинската собственост на примера на общини Карнобат, Средец и Руен
Ключови думи: регионалното развитие, преструктуриране на икономиката

Абстракт: Докладът е резултат от изследване на проблеми в регионалното развитие и развитието на общините от Бургаска област на примера на общини Карнобат, Средец и Руен. Представени за методиката и резултатите от изследването, констатации и препоръки за повишаване на ефективността на преструктурирането на икономиката и управлението на собствеността в тези общини.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от III Научна сесия «Икономика и управление» 2004, стр. стр. 63, 2004, България, Пловдиве, ТУ София, филиал Пловдив, ISBN 954-8779-66-8
  Autors: Katrandzhiev, N. S., Kuzmanov G.
  Title: Guidelines for improving the management of municipal property on the example of the municipalities of Karnobat, Sredets and Rouen
  Keywords: regional development, municipal property

  Abstract: The report is the result of a study of problems in regional development and the development of the municipalities of the Burgas region, for example, the municipalities of Karnobat, Sredets and Ruen. Presented about the research methodology and results, findings and recommendations for increasing the efficiency of the restructuring of the economy and property management in these municipalities.

  References

   Issue

   Сборник доклади от III Научна сесия «Икономика и управление» 2004, pp. 63, 2004, Bulgaria, Plovdiv, TU SOFIA, Branch Plovdiv, ISBN 954-8779-66-8

   Вид: пленарен доклад в национален форум