Оригинал (Original)
Автори: Гаврилов, Т. Ц., Златев, Б. Н., Цвета В. Караянчева.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОЧНОСТТА ПРИ СУБПЕРИОСТАЛЕН ИМПЛАНТ ПРОИЗВЕДЕН, ЧРЕЗ СЕЛЕКТИВНО ЛАЗЕРНО РАЗТОПЯВАНЕ
Ключови думи: 3D сканиране, персонализиране импланти, геометрична валидаци

Абстракт: Бързо развиващите се технологии предоставят варианти за сравняване на физически изработения образец с номиналния тримерен компютърен модел, по който е произведен, посредством системите за 3D сканиране и обработване на данните след това. Изследвана e геометрия, представляваща принтирана от хром-кобалтова сплав субпериостална имплантна структура, изработена по технологията SLM (Selective Laser Melting). – метод. За да се установи какви са разминаванията при получената и желаната геометрия на субпериосталния имплант е направено сравнение на припокриването на номиналния 3D модел и получения след 3D сканиране STL файл. Целта е да се открият неточностите на размерите и пространственото изкривяване, вследствие на високо температурния производствен процес.

Библиография

 1. Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., 2016,Машиностроене и електротехника: Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM), , България, стр. стр. 17-20
 2. Kamberov, K. H, Todorov, G. D, Sofronov, Y. P, Nikolov, N. L, 2021,AIP Conference Proceedings: Methodology for designing, manufacturing and integration of personalized spinal implants for surgical treatment of the cervical spine, Sofia, Bulgaria, pp.
 3. Sofronov, Y. P, Zagorski, M. H, Todorov, G. D, Gavrilov, T. T, 2019,BulTrans-2019: Approach for reverse engineering of complex geometry components, Sozopol, Bulgaria, pp. 69-75
 4. Marjanovic, M., 2018, Process for converting a set of image slices into a segmented 3D surface mesh, 22.02.2018, <http://artisynth.org/pmwiki.php?n=OPAL>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 17.12.2018
 5. Kruth, J., Mercelis, P., Van Vaerenbergh, J., Froyen, L. and Rombouts, M., 2005, Binding mechanisms in selective laser sintering and selective laser melting, Rapid Prototyping Journal, том 11(1), стр. стр. 22-36
 6. Pham, D. T. and Dimov, S.S., 2003, Rapid prototyping and rapid tooling - the key enablers for rapid manufacturing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, том 217(1), стр. стр. 01-23
 7. Semkov, M. and Dimova, K., 2020, Comparison of stress distribution on periodontally compromised mobile teeth splinted and nonsplinted using finite element method,, Sozopol, 7-13 Julyr 2020, <AIP Conference Proceedings>, American Institute of Physics Inc.
 8. Poredoš, P., Povsic, K., Novak, B. and Jezeršek, M., 2015, Three-Dimensional Measurements of Bodies in Motion Based on Multiple- Laser-Plane Triangulatio, Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia, том 38, стр. стр. 53-61
 9. проф. инж. Васил Ц. Пеевски, проф. д-р инж. Михаил Ив. Венедиков, 1966, Геодезия, София, Техника
 10. доц. к.т.н. инж. Паско М. Бакалов и др., 1991, Ръководство за упражнения по геодезия, София, 1991

Издание

МАШИНОСТРОЕНЕ & елекетротехника, том 2, брой 1, стр. стр. 26-31, 2022, България, София, Българска асоциация по електротехника и електроника, ISBN ISSN 0025-455X

Пълен текст на публикацията

Autors: Gavrilov, T. T., Zlatev, B. N., Karayancheva, Ts., V.
Title: ACCURACY ANALISYS OF SUBPERIOSTEAL IMPLANT MANUFACTURED BY SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY
Keywords: 3D scanning, personalized implant, geometry validation

Abstract: Rapidly evolving technologies provide options for comparing the physical prototype and the nominal three-dimensional computer model, using the systems for 3D scanning and data processing. The investigated geometry represents a subperiosteal implant structure produced from chromium-cobalt alloy by Selective laser melting technology. In order to determine the discrepancies in the obtained and desired geometry of the subperiosteal implant, a comparison is made between the overlap of the nominal 3D model and the STL file obtained after 3D scanning. The aim is to detect dimensional inaccuracies and spatial distortions due to the high temperature production process.

References

 1. Хаджийски, П. И., Калдъшев, Ц. П., Острев, Н. П., 2016,Машиностроене и електротехника: Възможности за интегриране на CAD/CAM проектирането със създаване на координатно-измервателни програми за координатно-измервателни машини (CMM), , България, стр. стр. 17-20
 2. Kamberov, K. H, Todorov, G. D, Sofronov, Y. P, Nikolov, N. L, 2021,AIP Conference Proceedings: Methodology for designing, manufacturing and integration of personalized spinal implants for surgical treatment of the cervical spine, Sofia, Bulgaria, pp.
 3. Sofronov, Y. P, Zagorski, M. H, Todorov, G. D, Gavrilov, T. T, 2019,BulTrans-2019: Approach for reverse engineering of complex geometry components, Sozopol, Bulgaria, pp. 69-75
 4. Marjanovic, M., 2018, Process for converting a set of image slices into a segmented 3D surface mesh, 22.02.2018, <http://artisynth.org/pmwiki.php?n=OPAL>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 17.12.2018
 5. Kruth, J., Mercelis, P., Van Vaerenbergh, J., Froyen, L. and Rombouts, M., 2005, Binding mechanisms in selective laser sintering and selective laser melting, Rapid Prototyping Journal, том 11(1), стр. стр. 22-36
 6. Pham, D. T. and Dimov, S.S., 2003, Rapid prototyping and rapid tooling - the key enablers for rapid manufacturing, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, том 217(1), стр. стр. 01-23
 7. Semkov, M. and Dimova, K., 2020, Comparison of stress distribution on periodontally compromised mobile teeth splinted and nonsplinted using finite element method,, Sozopol, 7-13 Julyr 2020, <AIP Conference Proceedings>, American Institute of Physics Inc.
 8. Poredoš, P., Povsic, K., Novak, B. and Jezeršek, M., 2015, Three-Dimensional Measurements of Bodies in Motion Based on Multiple- Laser-Plane Triangulatio, Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia, том 38, стр. стр. 53-61
 9. проф. инж. Васил Ц. Пеевски, проф. д-р инж. Михаил Ив. Венедиков, 1966, Геодезия, София, Техника
 10. доц. к.т.н. инж. Паско М. Бакалов и др., 1991, Ръководство за упражнения по геодезия, София, 1991

Issue

Mechanical and Electrical Engineering, vol. 2, issue 1, pp. 26-31, 2022, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-455X, ISBN ISSN 0025-455X

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в национален референтен списък