Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С., Кузманов Г.
Заглавие: Проблеми на управлението на общинската собственост в общините Карнобат, Средец и Руен,
Ключови думи: Регионално развитие, общинска собственост

Абстракт: Докладът е резултат от изследване на ключов проблем в регионалното развитие на общините в България – управлението на общинската собственост. Представени са методи и резултати от изследването и препоръки за повишаване на ефективността на управление на собствеността.

Библиография

  Издание

  Съвременни управленски практики II, том 2, стр. стр. 216, 2004, България, Бургас, Бургаски свободен университет, ISBN 954-9370-05-4
  Autors: Katrandzhiev, N. S., Kuzmanov G.
  Title: Problems in management of the municipal property after the example municipalities of Karnobat, Sredets and Rouen
  Keywords: regional development, municipal property

  Abstract: The report is a result from a study of a key problem in the regional development of the municipalities in Bulgaria – the management of the municipal property. There are presented a methods and results from the study and recommendations for increasing the effectiveness of management of the property.

  References

   Issue

   Съвременни управленски практики II, vol. 2, pp. 216, 2004, Bulgaria, Burgas, Burgas Free University /BFU/, ISBN 954-9370-05-4

   Вид: пленарен доклад в международен форум