Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, В. К.
Заглавие: Получаване и изследване на едно- и многослойни износоустойчиви покрития върху едноканални палцови фрези
Ключови думи: дисертационен труд, едно- и многослойни покрития

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 175, 2018, България,
  Autors: Dimitrova, V. K.
  Title: Obtaining and investigation of mono - and multilayered wear resistant coatings on single flute end mill cutters
  Keywords: PhD Thesis, mono - and multilayered coatings

  References

   Issue

   , pp. 175, 2018, Bulgaria,

   Вид: дисертация