Оригинал (Original)
Автори: Катранджиев, Н. С., Георгиев, Г. Д.
Заглавие: Развитие и структура на икономиката на град Пловдив през периода 1999 – 2003 година
Ключови думи: икономиката на град Пловдив

Абстракт: Докладът е резултат от изследване на развитието на икономиката на град Пловдив през периода 1999-2003 г. Чрез статистически данни и изводи на авторите са показани мястото на икономиката на Пловдив в националната икономика, структурните промени, тенденциите и приоритетите в нейното развитие по отрасли, по големина на предприятията и по форми на собствеността.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от III Научна сесия «Икономика и управление» 2004, стр. стр. 2, 2004, България, Пловдив, ТУ София, филиал Пловдив, ISBN 954-8779-66-8
  Autors: Katrandzhiev, N. S., Georgiev, G. D.
  Title: Development and structure of the economy of the city of Plovdiv during the period 1999-2003
  Keywords: economy of Plovdiv

  Abstract: The report is the result of a study of the development of the economy of the city of Plovdiv in the period 1999-2003. Through statistical data and conclusions of the authors, the place of the economy of Plovdiv in the national economy, structural changes, trends and priorities in its development by industry, by size of enterprises and forms of ownership.

  References

   Issue

   Сборник доклади от III Научна сесия «Икономика и управление» 2004, pp. 2, 2004, Bulgaria, Plovdiv, ТУ София - филиал Пловдив, ISBN 954-8779-66-8

   Вид: пленарен доклад в международен форум