Оригинал (Original)
Автори: Загорски, М. Х., Милчев, Р. И., Гаврилов, Т. Ц., Агапиев, Ц.
Заглавие: РЕВЕРСИВЕН ИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОЗРАЧНИ ИЗДЕЛИЯ СЪС СЛОЖНИ ПОВЪРХНИНИ
Ключови думи: реверсивен инженеринг, сложни повърхнини, прозрачни изделия

Абстракт: В настоящата публикация са изследвани няколко похвата за подобряване на резултатите при тримерно лазерно сканиране на прозрачни изделия със сложни повърхнини, както и последващият процес по реверсивен инженеринг – обработка и изграждане на твърдотелен модел в CAD среда от полученото тримерно сканирано изображение.

Библиография

  Издание

  Младежки форум „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИНОВАЦИИ, БИЗНЕС“ 2023, есен 29-30 ноември 2023 г., стр. стр. 85-89, 2023, България, Пловдив, ISSN 2367-8569
  Autors: Zagorski, M. H., Miltchev, R. I., Gavrilov, T. T., Agapiev, T., А.
  Title: REVERSE ENGINEERING OF TRANSPARENT PRODUCTS WITH COMPLEX SURFACES
  Keywords: reverse engineering, complex surfaces, transparent product, 3D modeling, CAD software, 3D scanning

  Abstract: The paper aims to examine several techniques for improving the results of 3D laser scanning of transparent products with complex surfaces and the subsequent process of reverse engineering – processing and creating a solid body model in CAD environment from the 3D scanned image.

  References

   Issue

   YOUTH FORUMS "SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION, BUSINESS“ 2023, pp. 85-89, 2023, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 2367-8569

   Вид: публикация в национален форум