Autors: Dimitrov, S. I.
Title: A diophantine equation involving special prime numbers
Keywords: Diophantine equation, Prime, Exponential sum

References

    Issue

    Czechoslovak Math. J., vol. 73, issue 1, pp. 151-176, 2023, Czech Republic, ISBN ISSN : 0011-4642 (print), 1572-9141 (online)

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science