Оригинал (Original)
Автори: Недялкова, Е. П., Славова, В. О.
Заглавие: Изследване и приложение на вакуумно метализирани ултрафилтрационни полимерни мембрани
Ключови думи: ултрафилтрация, вакуумна метализация, полимерна мембрана

Абстракт: С използвания метод на вакуумна метализация се цели получаването на материали, съчетаващи добрите експлоатационни свойства на металите и полимерите. Различнете режими на вакуумно метализиране водят до формирането на метален слой върху полимерната мембрана, който се окозва определящ за характеристиките на мембраната, в ролята на втори селективен слой на вече формираната мембрана.

Библиография

  Издание

  Международна научна конференция, том 37, брой 2, 2022, България, Каварна, Известия на Съюза на учените, ISSN 1311 2864
  Autors: Nedyalkova, E. P., Raykova, V. O.
  Title: Research and application of vacuum metallized ultrafiltration polymer membranes
  Keywords: polymer membrane,vacuum metalization, ultrafiltration

  Abstract:

  References

   Issue

   International Science Conference, vol. 37, issue 2, 2022, Bulgaria, Kavarna, Announcements of Union of Scientists Sliven, ISSN 1311 2864

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание