Autors: Velichkova, R. T., Angelova, R. A., Simova, I. S., Gieva, E. E.
Title: Flood risk assessment in urban areas in Bulgaria
Keywords: Flood risk assessment, urban areas, floods in Bulgaria

References

    Issue

    IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 1234, issue 1, pp. 012020, 2023, Bulgaria, IOP Publishing

    Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus