Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Изкуствени текстилни материали от соев протеин
Ключови думи: производство на влакна, регенериран протеин, синтетични влак

Библиография

  Издание

  , брой 4, стр. стр. 19 - 22, 2005, България, ISSN 13119095
  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Synthetic textile materials from soya proteins
  Keywords: fiber manufacture, regenerated protein, synthetic fiber

  References

   Issue

   , issue 4, pp. 19 - 22, 2005, Bulgaria, ISSN 13119095

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus