Autors: P Tsonev., V Ivanov., St Kolev., Tarnev, K. T., Ts Paunska.
Title: Turbulent flow influence on the discharge parameters of a magnetically-stabilized gliding arc discharge
Keywords: gliding arc discharge

References

    Issue

    Journal of Physics: Conference Series, vol. 2240, pp. 12035, 2022, United Kingdom, DOI 10.1088/1742-6596/2240/1/012035

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus