Autors: I, T. I.
Title: A Methodology for Mapping Educational Domain Ontologies Using Top Level Ontologies.
Keywords: e-learning; ontology mapping; methodology

References

    Issue

    , 2022, Bulgaria,

    Цитирания (Citation/s):
    1. An Hybrid Ontology Matching Mechanism for Adaptive Educational eLearning Environments - 2022 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

    Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание