Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Интелигентни текстилни системи за медицински приложения
Ключови думи: интелигентни текстилни системи, умен текстил, медицина, прил

Библиография

  Издание

  , 2023, България, Dайрект Сървисиз“ ООД, ISBN 978-619-7671-64-3
  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Smart textile systems for medical applications
  Keywords: smart textile systems, smart textiles, medicine, applications

  References

   Issue

   , 2023, Bulgaria, Direct Services Ltd., ISBN 978-619-7671-64-3

   Вид: монография/части от монография