Оригинал (Original)
Автори: Денев, И. Н., Кръстев, Н. Й., Костов, К. В.
Заглавие: АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ЕФЕКТ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ
Ключови думи: Екология, енергийна ефективност, емисии CO2

Абстракт: Във връзка с последните изисквания на Закона за Енергийна Ефективност и директивите на Европейския Съюз относно енергийната ефективност, все по-голямо внимание се обръща на въвеждането на енергоспестяващи мерки в промишлените обекти, с цел намаляване на генерираните вредни емисии в околната среда. В настоящата публикация се разглежда внедряването на енергийно ефективно оборудване в даден промишлен обект и се прави анализ относно екологичните ползи и редуцирането на отделяните емисии CO2.

Библиография

  Издание

  Дни на механиката, гр. Варна, том XVII, брой 1, стр. стр. 66-69, 2022, България, Варна, ISBN ISSN 1312-8612, стр. 66-69

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Denev, I. N., Krystev, N. Y., Kostov, K. V.
  Title: ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL EFFECT FROM ENERGY SAVING MEASURES IN A PRODUCTION FACILITY
  Keywords: Ecology, Energy efficiency, CO2 emissions

  Abstract: Today, global warming and the effects of climate change are such effects that several countries around the world are imposing public policies to mitigate them. The European Union has set up the European Gas and Electricity Regulatory Group (ERGEG) to draw up guidelines and for the generation and distribution of electricity by means of intelligent networks. These guidelines are designed to do utilities work in a sustainable way to improve energy efficiency. This article discusses options for introducing a new fuel economy to an industrial site, comparing different types of fuels and their effect on CO2 emissions. This publication discusses the replacement of technological equipment in a textile plant. The existing 5 machines for dyeing branches, 3 machines for dyeing coils and 1 machine for indanthine dyeing are replaced. At the baseline, the old machines have energy consumption Ein = 4365 MWh.

  References

   Issue

   Days of mechanics in Varna, vol. XVII, issue 1, pp. 66-69, 2022, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-8612, стр. 66-69

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание