Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Sofronova, D. A., Angelova, R. A.
Title: A comparative analysis of the capabilities of digital embroidery software products
Keywords: software, digital embroidery, Wilcom's EmbroideryStudio e4, Melco's DesignShop V10, Janome' Artistic Digitizer, Brother's PE-DESIGN

References

    Issue
    XXIV Scientific conference with international participation, pp. 364, 2019, Bulgaria, ISSN 1314-5371

    Full text of the publication

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar

    Въведена от: гл. ас. д-р Даниела Атанасова Софронова