Оригинал (Original)
Автори: Славов, Д. В.
Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СМАРТ КАМЕРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ
Ключови думи: техническо зрение, машинно зрение, смарт камери, роботика, И

Абстракт: Настоящата работа разглежда някои от най-забележителните тенденции в развитието на смарт камерите за техническо зрение към момента. Описано е поделянето на функциите по обработка на данни между централния процесор и FPGA. Представена е продължаващата тенденция за миниатюризация, способстваща още по-широкото навлизане на устройства за техническо зрение в роботиката, самоуправляемите автомобили и здравеопазването. Индустрия 4.0 също налага редица изисквания, в т.ч. съвместимост с промишлени мрежови стандарти с цел комуникация по всички индустриални протоколи. Накрая са представени тенденциите в наличния софтуер, включително патентовани алгоритми и отворени продукти.

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИУНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 69, брой 2, стр. стр. 53-62, 2019, България, София, Издателство на Технически университет - София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Slavov, D. V.
  Title: PROGRESS AND TRENDS IN MACHINE VISION SMART CAMERAS
  Keywords: machine vision, smart cameras, robotics, Industry 4.0

  Abstract: This paper examines some of the most remarkable trends in the current development of smart cameras for machine vision. It describes the partitioning of data processing between the CPU and the increasingly utilized FPGA. Attention is paid to the ongoing tendency for miniaturization which contributes to an even wider spread of machine vision devices into the fields of robotics, self-driving cars and healthcare. The Industry 4.0 concept also has its impact on the progress of machine vision cameras, including the need for compatibility with industry standards facilitating the communication across all major industrial protocols. Finally, a reference is made to the available software for machine vision, including proprietary algorithms and open-source products.

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 69, issue 2, pp. 53-62, 2019, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia., ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум