Оригинал (Original)
Автори: Славов, Д. В.
Заглавие: ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Ключови думи: изкуствен интелект, езици за програмиране, машинно обучение, парадигми на програмиране, физическа знакова система

Абстракт: Настоящата работа представя обзор на някои от най-използваните езици за програмиране в областта на изкуствения интелект. Разглеждат се техни предимства и недостатъци, както и поддържаните от тях парадигми на програмиране. Отчетени са съображенията при избор на език в зависимост от конкретната желана функционалност на разработваното решение. Описана е реализацията на някои от популярните подходи и методи за програмиране на системи с изкуствен интелект и са обобщени най-подходящите приложения на възможностите им.

Библиография

  Издание

  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИУНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ, том 69, брой 2, стр. стр. 43-52, 2019, България, София, Издателство на Технически университет - София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Slavov, D. V.
  Title: PROGRAMMING LANGUAGES FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Keywords: artificial intelligence, programming languages, programming paradigms, physical symbol system

  Abstract: This paper provides an overview of some of the most commonly used programming languages in the field of artificial intelligence (AI), as well as their capabilities and limitations. The programming paradigms supported by these languages are examined. A set of considerations for choosing a particular language is given, depending on the specific desired functionality of the solution being developed. The work also includes a description of the realization of popular programming strategies and approaches used in AI system development. The most suitable applications of each language potentialities are summarized.

  References

   Issue

   ISSN 1311-0829ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИУНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯтом 69, книга 2, 2019МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2019, ФАФАКУЛТЕТ АВТОМАТИКА31.05-3.06.2019, Созопол, БългарияPROCEEDINGS OF TECHNICALUNIVERSITY OF SOFIA, vol. 69, issue 2, pp. 43-52, 2019, Bulgaria, Sofia, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум