Оригинал (Original)
Автори: Спасов, Б. Л.
Заглавие: Анкетно проучване за предполагаемите фактори, оказващи влияние на формирането на неправилното телодържане при студенти от ТУ София – филиал Пловдив
Ключови думи: неправилно телодържане, студенти, мускулни аси

Абстракт: В статията, чрез метода на анкетно проучване, се установяват и анализират предполагаемите фактори, които оказват влияние за формирането на неправилното телодържане, мускулните асиметрии и дисбаланси при студенти от ТУ София – филиал Пловдив. Важна констатация е изключително ниската физиче- ска активност на анкетираните лица и възможността, процесът на формирането на неправилната телесна стойка, респективно мускулните асиметрии и дисбаланси да бъде управляван.

Библиография

  Издание

  Девета докторантска научна сесия. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, стр. стр. 76-82, 2023, България, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий", 2023 Велико Търнов, ул. „Т. Търновски“ № 2, ISBN ISSN 2603-3674

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Spasov, B. L.
  Title: A QUESTIONNAIRE STUDY OF THE ALLEGED FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF IMPROPER BODY POSTURE AMONG STUDENTS FROM THE PLOVDIV BRANCH OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
  Keywords: incorrect posture; students; muscle asymmetries; muscle imbalances.

  Abstract: n the article, by means of a questionnaire study, the alleged factors that influence the formation of incorrect posture, muscle asymmetries and imbalances among students from the Plovdiv Branch of the Technical University of Sofia are established and analyzed. Important findings are the extremely low physical activity of the interviewed per- sons and the possibility that the process of forming the incorrect body posture, respectively muscle asymmetries and imbalances, can be managed.

  References

   Issue

   Ninth Doctoral Scientific Session. VTU "St. St. Cyril and Methodius", pp. 76-82, 2023, Bulgaria, Veliko Tarnovo, University Publishing House "St. St. Cyril and Methodius", 2023 Veliko Tarnov, "T. Tarnovski" St. No. 2, ISBN ISSN 2603-3674

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание