Оригинал (Original)
Автори: Петрова-Спасова, Г. И.
Заглавие: Ръководство за семинарни упражнения по Цифрова схемотехника
Ключови думи: цифрови схеми, броячи, мултивибратори, регистрови структури

Библиография

  Издание

  , 2023, България, София, ISBN 978-619-167-533-3

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Petrova, G. I.
  Title: Manual for seminar exercises in Digital electronics
  Keywords: digital circuits,counters, multivibrator, registers

  References

   Issue

   , 2023, Bulgaria, Sofia, ITUS, ISBN 978-619-167-533-3

   Copyright ТУ-София

   Вид: ръководство