Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Ръководство за курсово проектиране по аналогова схемотехника
Ключови думи: Електроника, Аналогови схеми, Усилватели, Активни филтри

Абстракт: В ръководството се разглежда проектирането на различни видове усилвателни схеми, активни филтри и генератори на хармонични сигнали, изпълнени с транзистори или операционни усилватели. В началото на книгата са представени основните етапи на проектирането, съдържателните елементи на курсов проект и указания за неговото оформяне. След това, са разгледани някои общи въпроси от анализа на аналоговите схеми и са изведени аналитични изрази, свързани с предавателните функции в ши-рока честотна област. Въз основа на теоретичен анализ на избраните електронни схеми и изведени аналитични изрази за основните им параметри, както и някои допълнителни условия, са изложени методики за проектиране. Ръководството е предназначено за студентите по специалности „Електроника“, „Електронни информационни системи“ и „Автомобилна електроника“ в Техническия университет – София. Също така, ръководството може да бъде използвано и от студенти от други специалности, изучаващи и курса по аналогова схемотехника.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 184, 2023, България, София, ISBN 978-619-167-529-6
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Analog Circuitry Design Guide
  Keywords: Electronics, Analog circuits, Amplifiers, Active filters

  Abstract: The book examines the design of various types of amplifier circuits, active filters, and harmonic signal oscillators implemented with transistors or operational amplifiers. At the beginning of the book are presented the basic stages of the design, the content elements of a course project, and instructions for its design. Then, some general issues of analog circuit analysis are discussed and analytical expressions related to transfer functions in a wide frequency range are derived. Based on a theoretical analysis of the selected electronic circuits and derived analytical expressions for their basic parameters, as well as some additional conditions, design procedures are presented. The book is intended for use by second-year students in the Bachelor's degree programs in “Electronics”, “Electronic Information Systems” and “Automotive Electronics” at the Technical University of Sofia. Also, the manual can be used by students from other specialties also studying Analog circuitry.

  References

   Issue

   , pp. 184, 2023, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-619-167-529-6

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar