Оригинал (Original)
Автори: Загорски, М. Х., Милчев, Р. И., Цветков, С. Ц.
Заглавие: Управление на роботизиран манипулатор чрез модул за компютърно зрение с изкуствен интелект
Ключови думи: роботизирани системи, компютърно зрение, изкуствен интелект

Абстракт: В настоящата публикация е разгледан пример за обучение и интегриране на модул за компютърно зрение с изкуствен интелект с отворен код, използван за управлението на роботизиран манипулатор за автономно сортиране на детайли.

Библиография

  Издание

  списание "Машиностроене и Електротехника", брой 7, стр. стр. 28-32, 2023, България, София, ISSN 0025-455X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zagorski, M. H., Miltchev, R. I., Tsvetkov, S. Ts.
  Title: Control of robot manipulator using a computer vision artificial intelligence module
  Keywords: robotic systems, computer vision, artificial intelligence

  Abstract: This publication examines a case study of training and integrating an open source artificial intelligence computer vision module used to control a robotic manipulator for autonomous sorting of parts.

  References

   Issue

   Mechanical and Electrical Engineering, issue 7, pp. 28-32, 2023, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-455X

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание