Оригинал (Original)
Автори: Иванова, М. С.
Заглавие: Аналогова схемотехника
Ключови думи: аналогова схемотехника, усилватели, генератори, активни филтри

Абстракт: Учебникът разглежда основни теми и въпроси, често срещани на практика в областта на аналоговата електроника. Целта е да представят схемотехнични варианти, принципа на работа, параметри и характеристики на аналогови схеми. Акцентът е поставен върху постояннотокови и променливотокови усилвателни схеми, реализирани с биполярни и MOS транзистори, както и чрез операционни усилватели. Дискутирани са схеми на едностъпални и многостъпални транзисторни усилватели, схеми с операционни усилватели, преобразуватели, линейни и нелинейни операционни схеми. Отделено е място и за активни филтри, аналогови компаратори и генератори на хармонични трептения. Учебникът е предназначен за студенти от специалността “Приложна електронна и компютърна техника” на Колеж по енергетика и електроника към Технически университет – София.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, том 1, брой 1, стр. стр. 233, 2020, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-423-7

  Издателските права се държат от изд. на ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivanova, M. S.
  Title: Analog Technics
  Keywords: analog technics, amplifiers, generators, active filters

  Abstract: The textbook addresses key topics and issues common applied in practice in the field of analog electronics. The aim is to present circuit variants, the principle of their operation, parameters and characteristics of analog circuits. The emphasis is on DC and AC amplifier circuits implemented with bipolar and MOS transistors, as well as through operational amplifiers. Circuits of single-stage and multistage transistor amplifiers, circuits with operational amplifiers, converters, linear and nonlinear operating circuits are discussed. There is also space for active filters, analog comparators and harmonic oscillation generators.The textbook is prepared for students majoring in "Applied Electronic and Computer Engineering" at the College of Energy and Electronics, Technical University - Sofia.

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 233, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-423-7

   Copyright изд. на ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: учебник