Оригинал (Original)
Автори: Денев, И. Н., Антонов, И. С., Петко Цанков.
Заглавие: Симулация на разпределението на скоростно и температурно полета при отопление с климатизатор на офис помещение
Ключови думи: Моделиране в CFD продукт, скоростни и температурни полета, отопление

Абстракт: В настоящия труд са разработени няколко варианта за отопление на офис помещение с реализиране на различни схеми за подаване на въздуха. Постановките са моделирани посредством софтуерен продукт Gambit, а симулацията се извършва в CFD програма ANSYS Fluent. На база получените резултати се прави съпоставка и анализ на скоростните и температурни полета в помещението.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие СЛИВЕН `2015, списание Топлотехника, том 6, брой 2, стр. стр. 55-58, 2015, България, Сливен, ISBN ISSN 1314-2550
  Autors: Denev, I. N., Antonov, I. S., Tsankov.
  Title: Simulation of the distribution of speed and temperature fields when heating with air conditioning in an office space
  Keywords: Modeling in CFD product, velocity and temperature fields, heating

  Abstract: In the present paper, several options for office space heating with the implementation of various air supply schemes have been developed. The productions are modeled using the Gambit software product, and the simulation is performed in the CFD program ANSYS Fluent. Based on the obtained results, a comparison and analysis of the velocity and temperature fields in the room is made.

  References

   Issue

   National conference with international participation SLIVEN `2015, Toplotehnika magazine, vol. 6, issue 2, pp. 55-58, 2015, Bulgaria, Sliven, ISBN ISSN 1314-2550

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание