Autors: Tarulli, M. D., Venkov, G. P.
Title: On a Generalized Gagliardo–Nirenberg Inequality with Radial Symmetry and Decaying Potentials
Keywords: Gagliardo–Nirenberg Inequality, radial symmetry

References

    Issue

    Mathematics, vol. 12 (1), issue 8, 2024, Switzerland, MDPI, doi.org/10.3390/math12010008

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus