Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К., Младенов, В. М.
Заглавие: Решени примери по Дискретни Структури - 5-то издание
Ключови думи: логика и логически функции, предикатни функции, множества, р

Абстракт: Ръководството е предназначено за провеждане на упражения по едноименната дисциплина за студенти от специалности КСИ и ИСН на ФКСТ и ФПМИ, както и по дисциплината „Дискретна математика“ за студентите от специалност ПМИ на ФПМИ при ТУ - София, за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. То може да се използва и за редица сродни дисциплини в областта на компютърните науки. Материалът обхваща следните раздели: логика и логически фунции; предикати и предикатни функции; множества, операции и релации в крайни множества и представянето им като структурни данни; функции, редици, крайни и безкрайни суми; математически доказателства; булева алгебра – базови функции и операции с тях; графи и дървета; алгоритми и сложност на алгоритмите; комбинаторен анализ; теория на вероятностите; математическа индукция и рекурсия и крайни автомати.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 110, 2023, България, София, Авангард Прима, ISBN 978-619-239-825-5

  Издателските права се държат от изд. “Авангард Прима”

  Autors: FilipovaPetrakieva, S. K., Mladenov, V. M.
  Title: Problems with solutions on Discrete Structures - 5th Edition
  Keywords: logic and logic functions, predicate functions, sets, relations, functions, sequences, sums, mathematical reasoning, Boolean algebra, graphs and trees, algorithms and complexity of algorithms, counting, probability theory, mathematical induction, recursion and finite automata

  Abstract: The manual is intended for conducting exercises with students studying the “Discrete structures” and “Discrete mathematics to the Bachelor level in Computer and Software Engineering in the Faculty of Computer System and Technologies and Engineering and Software Science and Applied Mathematics and Informatics in the Faculty of Applied Mathematics and Informatics at the Technical University of Sofia. It can also be used for a number of related disciplines in the field of computer science. The material covers the following sections: formal logic and logical structures; predicates and predicate functions; sets, operations in relation in the finite sets and their presentation as data structures; functions, sequences, finite and infinite sums; mathematical reasoning; Boolean algebra; graphs, trees, and connections between the graphs; algorithms and complexity of algorithms; counting; probability theory; mathematical induction; recursion and finite automata.

  References

   Issue

   , pp. 110, 2023, Bulgaria, Sofia, Avangard Prima, ISBN 978-619-239-825-5

   Copyright изд. “Авангард Прима”

   Вид: ръководство