Оригинал (Original)
Автори: Недев П., Георгиев, С. Г., Иванова, М. С.
Заглавие: Сравнителна оценка на теглителната сила на колесния движител в зависимост от конструкцията на диференциала на автомобилната техник
Ключови думи: автомобилен транспорт, блокаж на диференциала, сцепление

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 21, 2012, България, Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: Nedev P., Georgiev, S. G., Ivanova, M. S.
  Title: Comparative Assessment of the Traction of wheeled Depending on the Construction of Differential of Automotive Technology
  Keywords: automobile transport, ifferential lock, traction

  References

   Issue

   Announcements of the Union of Scientists, vol. 21, 2012, Bulgaria, Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание