Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Iliev, G. L.
Title: Investigation of possible paths in Waxman graph with two constraints
Keywords: MCP, Waxman graph

References

    Issue
    , 2012, Bulgaria,

    Full text of the publication

    Вид: постер/презентация в международен форум

    Въведена от: проф. д-р Георги Любенов Илиев