Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Iliev, G. L.
Title: A New Modified Algorithm for Multi Constraint Routing
Keywords: QoS, MCP, Routing

References

    Issue
    , 1950, Bulgaria,

    Full text of the publication

    Вид: постер/презентация в международен форум

    Въведена от: проф. д-р Георги Любенов Илиев