Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2021

Login

Registration

Информация

Контакти

Заявка за участие

Такса правоучастие

Важни дати

Научен комитет

Изисквания към докладите

Авторски права и публикацииона етика

Архив

Семинар 2019г.
ДИГИТАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ДИГИТАЛНА (SOFT) ЕТИКА
Даниела Сотирова
Pезюме. Темата се отнася към няколко приложни етики:  дигитална (soft) етика, професионална етика, биоетика и етика на щaстието. Тя има и философски фокус и засяга всеки живеещ в свят на дигиталната трансформация. В доклада се обяснява съдържанието на понятието дигиталното благополучие. То е използвано в информационното пространство за приложение към смартфон. Но какво е скрито отвъд разбирането за правилния начин, по който използваме телефон с Android? Хуманитаристът вижда потребност от рефлексия върху това новия вид благополучие. В каква концептуалната рамка се осмислят непознати инструменти на общуване, образование, работа и развлечение? Kaк се възприема дигиталното през призмата на понятие, консенсусно приемано от повечето философи след Аристотел – благо е онова, което води само по себе си до насърчаване и усъвършенстване на „добруването“ на човека и на човечеството? Дали „дигитално“ е уместно прилагателно към съществителното „благо“? Подобни въпроси са фундаментални за дигиталната етика. В текста са формулирани и нейни ключови приложно-етични проблеми (наречени „седем гряха“). Акцентира се върху рисковата зона между био- и дигиталната етика на индивидуално равнище, като се предлагат приоритети за етическото регулиране. Те са определени на основата на различните представи (визии) за е-комуникация.
Kлючови думи: благо, дигитално благополучие, дигитална етика, дигитално поведение, eтическо регулиране.
 
КРИЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕЛИТ В БЪЛГАРИЯ
Иво Стамболийски
Резюме: Направен е опит да се покажат недостатъците на политическите лидери и политическия елит в България след трите десетилетия от най-новия период в историята на България. Обосновава се тезата, че последното място на България по-социално-икономически показатели, сред държавите, членове на в ЕС се дължи на неподготвеността и некомпетентността на политическия елит на България.
Ключови думи: демокрация, политически елит, неолиберализъм
 
ЕСТЕТИКА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ
Йоана Павлова
Резюме: Настоящата статията разглежда плакатът с неговото значение и функция в политическото поле. Анализирани са политически плакати използвани на местните избори 2019г. в България като е направен опит да се покаже корелацията на отправените послания със социалните очаквания и нагласи на гражданите.
Ключови думи: избори, плакати, обществени нагласи
 
РАЗЛИЧНИЯТ ПОГЛЕД КЪМ СВЕТА
Добрин Тодоров
Резюме: Текстът започва с констатацията, че понастоящем съществува светогледна мозайка, сред която съвременникът постепенно избистря своя нов светоглед. В неговата основа стои разбирането, че битието не се дава на хората като пред-за-дадено. То не е вече налично с предопределени характеристики. Не представлява присъстващ в живота на хората неотменим факт, който е просто заварен и с който те следва да се съобразяват, без да са в състояние да променят. Напротив, мнозина съвременници гледат на себе си като на единствена битиепораждащата сила, която съз-дава (сътворява) съществуващото, вкл. себе си. При тази картина на света последният се разпада на множество „светове”, т.е. действителността се фрагментира, плурализира и хетерономизира. При нейното изграждане се омаловажават сходствата между нещата, приликата между които се жертва в името на подчертаване на различията помежду им. Ала когато действителността прекалено се раздроби на самостоятелни „вселени” се стига до положение, при което разликите между отделните ѝ региони стават несъществени и пренебрежими. Ефектът от това мислене за реалността е размиването на нейните граници. Тя се лишава от определена форма и цялостен облик. В крайна сметка тържествува хибридизацията в мисленето на действителността, при която се съчетават като съставки различни по същност компоненти.
Ключови думи: свят, светоглед, световъзприятие, съвременен човек.
 
„ГЕНОМЪТ“ НА КОМУНИЗМА И НОВИЯТ МУ „ЩАМ“. ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПРОЧИТ ЗА ДИДАКТИЧНА УПОТРЕБА
Ангел Кондев
Резюме: Представеният текст е опит за прочит на „комунизма“ като културен феномен, който често се интерпретира ограничено и дори погрешно от позициите на обичайния икономически, социологически и политологически подход.
Ключови думи: културен код, комунизъм, марксизъм, болшевизъм, популизъм.    
 
 
 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ ПРЕД ЧУЖДЕНЕЦА. ТЕКСТОВЕ И „ВИЗУАЛИЗАЦИЯ“ НА БЪЛГАРСКОТО В УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ
Ивайло Пеев
       Резюме: Текстът разглежда два учебника по български език за чужденци, единият от края на 60-те години, вторият, писан след 2000-та, в които се разглежда как е представена българската идентичност и специфика  през исторически статии, диалози и визуален материал като фотографии, репродукции на художествени произведения и илюстрации, в които е представена България и българите. Интерес представлява начинът на представяне на българското през неговата история и отражение на съответния исторически момент на издаването на учебните пособия, в които прозират политическата конюнктура на времето, бита, модата и типичните за времето социални взаимоотношения на българите, осмислени като репрезентативни за/пред чуждестранна аудитория от обучаеми.
       Ключови думи: българска култура и идентичност, история, илюстративен материал, учебник български език за чужденци.
 
СЪЮЗНАТА ДЪРЖАВА РУСИЯ-БЕЛАРУС КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ЕВРАЗИЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ
Владимир Трифонов
Резюме: Статията анализара актуални тенденции в отношенията между Русия и Беларус и значението им за евразийската интеграция. Разгледани са спецификите на проекта за изграждане на Съюзната държава, както и как той може да бъде полезен за евразийската интеграция и по-конкретно за Евразийския икономически съюз.
Ключови думи: Русия, Беларус, Евразийски икономически съюз, Съюзна държава
 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ И РАЗВИТИЕ НА ФОНДОВИТЕ ПАЗАРИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: 30 ГОДИНИ ПРЕХОД
Юлия Стефанова
Резюме: Целта на доклада е да представи емпирични резултати за връзката между фактори на институционалната рамка и бизнес-средата и влиянието им върху развитието на фондови пазари през призмата на новата институционална икономика (North, 1990). На базата на модел на множествена регресия на факторите на институционалата устойчивост на бизнес-средата на развиващи се и периферни фондови пазари от ЕС в Централна и Източна Европа (Чехия, Унгария, България) в предкризисния и следкризисния период (2004-2018) емпирично се осветляват водещите институционални предизвикателства в постиндустриалното информационно общество 30 години адаптивен преход пред анализираните фондови пазари в хода на изграждането ан Съюз на капиталовите пазари в ЕС и се извеждат изводи за подсилване на устойчивостта и финансовото развитие на фондовия пазар на България в светлината на 12 години членство в ЕС.
Ключови думи: фондови пазари в ЕС, институционална рамка, развитие на фондови пазари
 
СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД
Анна Пенкова, Минчо Христов
Резюме: Почти 30 години след началото на българския преход са достатъчно време в исторически план да бъдат формулирани определени въпроси. Като например дали промените започнати през 1989 година бяха резултат от „народна революция“ или умело планиран сценарий. Дали целта е била да трансформира политическата власт на определен сегмент на тогавашното общество в икономическа. В този смисъл особен интерес за изследователите стават икономическите реформи, и в частност значимите преразпределителни процеси в българското общество. Независимо дали става дума за чисто спекулативни дейности, или измами чрез т.нар. пирамиди, инфлация, банкови фалити - ефектът за мнозинството от българските граждани е загуба на спестяванията, намаляване на реалните доходи и значително спадане на жизнения стандарт.
Ключови думи:икономика, демокрация, корупция
 
КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСПЕШЕН ВИРУСЕН МАРКЕТИНГ
Анка Цветанова
Резюме: Днес медийният потенциал e драматично повлиян от въвеждането на нови и най-вече дигитални медии. До голяма степен самото увеличение на броя на медиите е обусловено от новите технологии и начина, по който клиентите си взаимодействат помежду си. Концепцията за вирусен маркетинг се обсъжда в литературата повече от 20 години, още откакто Jeffrey Rayport за пръв път въвежда термина през 1996 г. По-широкото използване на социалните медии напоследък развива тази идея на съвсем ново ниво. Успехът на вирусните кампании зависи от желанието на потребителите активно да предават на своите познати вирусното послание, което получават. Ето защо, е необходимо да се идентифицират и разберат основните фактори, които влияят върху поведението на потребителите в този процес. В настоящия доклад се предлага дефиниция за вирусен маркетинг, която обобщава мненията на различни автори и се обсъждат предпоставките за неговия успех.
Ключови думи: маркетингови комуникации, вирусен маркетинг, социални мрежи, интернет, разгласа
 
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Анна Пенкова
Резюме: Културно-историческото наследство на Република България е национален капитал и основен фактор за съхраняване на националната ни и културна идентичност. То е и наш неотменим принос в Европейската и Световната култура. В България има приблизително 40 хиляди недвижими културни обекти от световно, национално, регионално и местно значение. В списъка на ЮНЕСКО относно материалното и нематериалното световно културно наследство Република България се подрежда на 21-во място в света по конкурентноспособност на културни ресурси и на 3-то място в Европа по брой на ценни археологически паметници след Италия и Гърция.
Необходимостта от развиване и поддържане на национална стратегия за опазване и запознаване с националното ни културно наследство е в най-голяма степен ангажимент на държавата, където тя следва да има основен принос и регулативна роля. В доклада се разглеждат основните проблеми в държавната политика на България по отношение опазването на недвижимото културно наследство на страната. За целта е засегнат Законът за културното наследство (ЗКН), основно в частта  по регламентиране на недвижимите културни ценности, както и критичният одитен доклад на Сметната палата на тема „Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда“, извършен за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
Ключови думи: недвижимо културно наследство, Закон за културното наследство, одитен доклад
 
ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СПРЯМО БЕЖАНЦИТЕ: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
Тодор Кънчевски
                Резюме: Настоящият доклад разглежда основни аспекти от политиката и практиките на Република България по отношение на бежанците, в качеството й на държава-членка на ЕС. Обръща се внимание на международните задължения на страната за създаването на ефективни механизми и условия за интегриране на бежанците при предоставянето на убежище или международна закрила, както и на някои проблеми. Темата е и ще продължава да е актуална в бъдеще, предвид целите в тази сфера не само на ЕС, но и в международен план.
Ключови думи: бежанци, политики, граници, контрол, убежище.
 
 
 
НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ ИЛИ НЕОКОНСЕРВАТИЗЪМ? ДВЕ ОСНОВНИ АЛТЕРНАТИВИ, ОКАЗВАЩИ ДНЕС ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЦЕННОСТНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ И ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
Хари Николов
            Резюме: В доклада е изложена тезата, че през последните години в Световен мащаб най-сериозно влияние при формирането на ценностните ориентации оказват две основни алтернативни нагласи - неолиберализмът и неоконсерватизмът. Тази тенденция е налице, независимо от значително по-разнообразния политически спектър, представен в парламентите на повечето държави. Според автора, двете основни сегашни ценностни ориентации не могат  да не оказват и своето вече диференцирано влияние върху развитието на икономическите политики в отделните страни. От друга страна, специално по отношение на  икономическата теория, съвсем доскоро неолибералното и неоконсервативното начало вървяха заедно и представляваха една обща алтернатива на неокейнсианското и посткейнсианското начало. Оттук произтича и проблемът, свързан с относително трудното разграничаване на неолиберализма от неоконсерватизма в чисто икономически аспект досега. През последните години те вече започват да се открояват и като две алтернативи по отношение на стопанската политика. В доклада е направен опит да се определят по-важните признаци, характеризиращи всяка една от двете алтернативи, разглеждани като форми на икономическа политика. В тази връзка е направен анализ на възгледите на някои от представителите на новата австрийска школа, монетаризма, теорията на предлагането и др. Успоредно с това е отчетена и една малко парадоксална тенденция през последните години. Тя показва, че независимо от засилването на тяхното влияние, се наблюдава и известно, макар и частично възвръщане влиянието на някои аспекти от Кейнсианската теория, макар и видоизменена под формата на т.нар. „нова кейнсианска икономика“.
           Ключови думи: неолиберализъм, неоконсерватизъм, мултикултурализъм, икономическа политика, либертарианство, експортноориентирана икономика.
 
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО СЧЕТОВОДСТВО ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕГРИРАНО ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ (SEEA) И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ
Балин Балинов
Резюме: Постигането на устойчиво развитие преминава и през отчитането на разходите предизвикани от негативното въздействие върху околната среда и неотчитани от икономическото счетоводство. Във все по-голяма степен поради нанасяните щети върху природния капитал се появява необходимостта от промяна на традиционните национални сметки към дефиниране на разходите за околна среда които да бъдат въведени чрез системата за еколого-икономическите счетоводни сметки. Въвеждането на екологичното счетоводство е още един инструментариум в управлението по опазването на околната среда и допълнение към статистическото изследване на разходите за околна среда.
Ключови думи: система за интегрирано еколого-икономическо отчитане (SEEA), екологично счетоводство, природен капитал, национално богатство, корпоративно екологично счетоводство
 
БЪЛГАРИЯ –– ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Климент Ангелов, Николай Ангелов
Резюме: Статията третира състоянието на Европейския съюз към средата на 2019 г. и мястото на България в него. Анализират се както положителните, така и някои неоптимистични тенденции. Търсят се решения за преодоляване на негативните резултати в духа на т.нар. евроинтеграция.
Ключови думи:ЕС, развитие, България
 
ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОТИВОПРАВНО ПОВЕДЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Ралица Димитрова
Резюме. Обществените поръчки са се утвърдили като способ за закупуване от страна на държавата на стоки и услуги, необходими за осъществяване на нейната дейност, като основната цел на процедурите е да се осигури възможно най-доброто качество срещу изразходваните публични средства в условията на свободна конкуренция между кандидатите. За съжаление при обществените поръчки се проявяват различни форми на противоправно поведение, засягащо обществения интерес и облагодетелстващо отделни лица. Настоящата статия представя двата основни вида противоправно поведение при обществените поръчки – антиконкурентните споразумения и нарушенията на процедурата, установена в специалния закон, и разглежда видовете  юридическа отговорност, които се пораждат по българското право за тези два вида противоправно поведение. В заключението се формулират изводи относно връзката между манипулирането на търгове и корупцията при обществените поръчки и относно предвидената за тях отговорност.
Ключови думи: обществени поръчки, антиконкурентни споразумения, нарушения
 
ОТНОСНО КРИЗАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО, НО НЕ В ПОЛИТИЧЕСКИ, А В ОНТОЛОГИЧЕН СМИСЪЛ
Ивайло Лазаров
Резюме: Докладът прави опит да защити тезата, че политическата криза е производна от кризата на политическото. Кризата се състои в липсата на твърд онтологичен гарант за удържане на опита в представата: пред-ставата е псевдоуниверсалия спрямо всяко едно актуално ставане (актуализация). Изложението фактически прокарва критика на епохалната свръхрепрезентация на модерността, която изпълнява двуфакторна роля: усилва разрива в субекта и заедно с това представлява опасност, особено при условията на технологична цифровизация – опасност, която би могла да погуби всякакви хуманни (критични и рефлексивни) сили на субекта. Предположена е оригинална синоптична деконструктивно-реконструктивна философска методология за иновативно решение на така очертания проблем.
Ключови думи: криза на политическото, криза на представителствата, политически опит, алгоритмична утопия, цифрова революция, негативна ентропия, критически саморефлексия, синоптичен деконструктивизъм, субектна хетерономия и автономия
 
ЗА „НОВИТЕ“ И „СТАРИТЕ“ ПРОФЕСИИ
Бела Бонева
Резюме: Текстът има за цел да разкрие една разгръщаща се тенденция в съвременното общество, която все по отчетливо намира своето място и в сферата на управлението на човешките ресурси. Тъй като хората са ресурс с изключителна значимост за стопанските организации смятам за необходимо да направя актуален прочит на професиите и да разкрия кои са така наречените от мен „нови“ професии които набират популярност в съвременните условия и да дам отговор на въпроса защо те са популярни за младото поколение. От друга страна ставаме свидетели на „залеза“ на някои актуални в миналото професии, като ще се опитам да разкрия причините затова и така да очертая перспективите пред човека в постиндустриалното общество.
Ключови думи: професии, човешки ресурси, стопански организации, управление, инфлуенсър.
Семинар 2018 г.

РЕКЛАМАТА КАТО ТЕРИТОРИЯ НА УБЕЖДАВАЩАТА МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
Ирина Георгиева
Резюме: Статията осветлява значими психологическите елементи, част от стратегита на рекламистите за успешно общуване с потребителя. Eлемент на съвременната гражданска култура е умението за включване на „защитен филтър“ срещу психотехнологиите, използвани в рекламите, свръхкомерсиалното им съдържание и повишаване на самоконтрола относно собственото автоматично потребителско поведене.
Ключови думи: реклама, убеждаваща комуникация, стартегия на комуникация, психология на рекламата
 
НАСТЪПВА ЛИ КРАЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ?
Иво Стамболийски
Резюме: В работата се поставя на обсъждане въпроса за преосмисляне на характера и перспективите на човешкото съществуване, на основата на новите технически постижения и промяната на биологическата природа на човека.
Ключови думи: човек, постчовек,философска антропология, трансхуманизъм
 
КРАЯТ НА ЕДНА ЕПОХА? – ПОСТМОДЕРНОТО „РАЗПЯТИЕ“ НА ЕВРОПА!
Ангел Николов Кондев
Резюме: Европейската цивилизация винаги е била изпълнена с конфронтация на конкуриращи се визии за своето собствено бъдеще и съответните социални и културни модели на колективното човешко съществуване. В християнската идентичност, която след античността е в основата на "differentia specifica" на европейската цивилизация, това е конкуренцията между източната (православна) и западната (католицизъм и протестантизъм) форма на християнството, която генерира устойчиви ценности и социално-икономически, политически и културни нагласи.
Въпреки драматичните исторически промени и дълбоките различия между Изтока и Запада обаче, европейската цивилизация запази своята вътрешна приемственост до наши дни, когато започват да се появяват очевидни признаци за неговото унищожение. Дали старата конфронтация все още играе роля; дали сянката на миналото е бреме за настоящето и бъдещето и каква ще бъде съдбата на тази цивилизация в новата ера на глобалното пост-индустриално информационно общество? - Целта на предлаганото есе е да постави тези въпроси в дневния ред на интелектуалния дискурс.
Ключови думи: Православие, Западно християнство, Европейска цивилизация, Русия, САЩ
 
 
ЕЗИКЪТ – МЯРКА ЗА „КУЛТУРНИЯ СТАТУС“ НА СОЦИУМА В XXI ВЕК
Ивайло Пеев
SERMO ANIMI EST IMAGO:
QUALIS VIR, TALIS ET ORATIO EST
Речта е отражение на ума:
какъвто човекът, такава и речта му.
Резюме: Текстът ще разгледа съвременния дискурс на езика и по-специално кратките жанрови форми на рекламния слоган в телевизионната реклама. Предложен е анализ и е потърсена „механиката“ на успешната, запомняща се и модна фраза. Слоганът е част от темата за „свиването“, минимизирането на „дискурса“ което се вижда и във вестникарските заглавия, печатните, телевизионни и онлайн кратки новини, мото на кампании, есемес съобщението, постовете в социалните мрежи и др. „Микроформатите“ на употребата на езика са разгледани като израз на съвременните ни културни и социални взаимоотношения.
Ключови думи: съвременен дискурс, микростил, микрожанр, реклама, слоган
 
РАБОТНАТА СИЛА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Росица Иванова
Резюме: Работната сила е основен производствен фактор при осъществяване на дейността на промишлените предприятия. Производителността на труда е ключов бизнес индикатор, характеризиращ ефективността от използването на работната сила в предприятията. А ефективността от използването на работната сила оказва непосредствено влияние върху обема на произведената промишлена продукция.
Обект на изследването в статията е производителността на труда като резултативен показател. В този аспект показателят се изучава в качеството му на самостоятелен обект на бизнес анализа. Същевременно с това, производителността на труда се анализира и оценява и в друг аспект – като фактор, оказващ влияние върху динамиката на обема на произведената продукция от промишлените предприятия.
Предмет на изследването е методиката за анализ на годишната производителност на труда в промишлените предприятия.
Целта на изследването е подобряване на методиката за анализ на годишната производителност на труда на промишлените предприятия в контекста на тяхното устойчиво развитие.
Ключови думи: устойчиво развитие, работна сила, методика, анализ, ефективност
 
 
ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА СВОБОДА И ИНФОРМИРАНОСТ НА ЧОВЕКА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО
Ваня Иванова
Резюме: Докладът разглежда съвременните видове цифрови технологии. Достъпът на хората до цифровите технологии се анализира като предпоставка за тяхната свобода на използване. Анализират се предпочитаните видове услуги, използвани от хората в Европейския съюз.
Ключови думи: цифрови технологии, цифрови услуги, информация, ЕК
 
ИКОНОМИКИТЕ НА „БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ“. СХОДНИ ТЕНДЕНЦИИ И СЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИЧИЯ. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Хари Николов
Резюме. В доклада е направен сравнителен анализ на някои по-важни резултати, реализирани при развитието на икономиките на Литва, Латвия и Естония през последните години. Независимо от впечатляващия икономически растеж, който е на лице и при трите държави, авторът установява наличието на съществени различия относно някои конкретни резултати, като напр. БВП на човек от населението, включително и по ППС, стабилност на растежа, степен на отвореност на икономиките, степен на финансова стабилност и др. Направен е опит да се определи степента на влияние върху тях от страна на такива фактори, като природогеографските фактори, културно-историческите фактори, икономическата политика и технологичния фактор. Оказва се, че тяхното влияние в трите отделни страни далеч не е еднакво, независимо от териториалната им  близост.
Ключови думи: Брутен вътрешен продукт, паритет на покупателна сила, финансова стабилност, културно-исторически фактори, икономическа политика.
 
ПОЛИТИКАТА ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И НАСОКИ В ИКОНОМИКАТА ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ
Балин Балинов
Резюме: Светът все повече е затрупан от отпадъци, които не могат да бъдат усвоени от планетата ни за дълги периоди от време, особено пластмасите и редица опасни отпадъци от индустриалното производство и битовото потребление. Дълги години икономиките по света се развиват на базата на линейния модел на производство и това е създало предпоставка за значителните количества отпадъци. От декември 2015 г. Европейската комисия дава насоки за преминаване на линейната икономика към кръгова, идея която създава възможност да се доближим до модела на природата, която се развива без да създава отпадък. Това е сложна задача за икономиките по света и изисква отрицателните вторични ефекти от външни да станат вътрешни, като всеки който създава отпадък в производството или потреблението да заплати за замърсяването или да намери вариант за неговото преодоляване чрез нови технологии, при които отпадъка от едно производство да е суровина за друго и накрая на веригата да остават минимални количества, които да не са застрашаващи околната среда. Доклада има за цел да посочи насоките за преход към кръгова икономика и политиките способстващи за този преход.
Ключови думи: линейна икономика, кръгова икономика, устойчиво развитие, политики за кръгова икономика
 
НАРАТИВЪТ ЗА БЕЗНАДЕЖДНОСТТА: ИСТОРИЧЕСКИ КОНСТРУКТ ИЛИ СОЦИАЛНА НАГЛАСА
Йоана Павлова
Резюме: Приемайки твърдението на Аристотел, че човекът е социално животно и като такова може да живее само в колектив, то създаването на общи правила за съществуване е задължително. Социумът налага на живеещите в него индивиди ценности и норми, които контролират действията и поведението му. Наред с ценностната система съществуват и набор от социални нагласи, които пречупват доминиращите ценности през личностния опит и ориентират човека в заобикалящия го свят.
Интерес за настоящия доклад представлява наративът за безнадеждността и причините за неговото съществуване.
Ключови думи: наратив, социална нагласа,ценност
 
NE VARIETATEM TIMEAMU
/ВАРИАТИВНОСТ НА ИДЕНТИЧНОСТТА/
Веселин Босаков,
Резюме: В студията се представя вариативността на смисловата натовареност на понятието „идентичност” и нейното възможно осмисляне в контекста на човешкото общностно съществуване. Акцентът е поставен върху различните измерения в природата на идентичността, които формират облика й на социокултурно явление, закрепено в модуса „ние – те”. Подчертано е, че в съвременното постмодерно общество е възможно съвместяване на различни идентичности. По този начин се конструира относителна цялостна картина за спецификата на явлението и неговата роля в XXI век. Днешните общества се характеризират с културно разнообразие и етнически различия. Това е съпроводено с нарастващо напрежение от социално изключване, което негативно влияе върху социалната интеграция. Глобализацията означава, че с всеки изминал ден светът се оказва по-малък. Политически, идеологически, религиозни и/или културни тенденции, които първоначално са свързани със специфичен регион, култура или период, се разпространяват в големи части на света. Това засяга традиционни функции на семейството, общността, църквата, националната държава и кара много хора да се обърнат към своята собствена (етническа) идентичност, да търсят традиции и история, с които да спекулират, за да изтъкнат и мотивират индивидуални и групови интереси. По този начин се създават благоприятни условия за всички видове партикуларизация, локализация и дори фрагментация. Като резултат от взаимодействието между елементи и механизми на локално и глобално се появява ново многообразие на идентичности. Тези идентичности дори не се отнасят вече само за специфична територия – те се детериториализират.
Ключови думи: различие, другост, чуждост, риск, страх, идентичност, власт
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В ЕВРАЗИЯ НА РУСИЯ И КИТАЙ
Владимир Трифонов
Резюме: Статията анализира основните проблеми и възможности за интеграционните проекти на Русия и Китай в евразийското пространство. Във фокуса са създадения по идея на Русия Евразийски икономически съюз и китайската инициатива за изграждане на Нов икономически път на коприната (Един пояс, един път). Отделя се внимание както на регионалните (евразийски)  така и външните фактори, които са пречка за осъществяването им. Оценява се и перспективата за взаимодействието между двата проекта.
Ключови думи: Русия, Китай, Евразия, Евразийски икономически съюз, Нов път на коприната
 
КОРУПЦИЯТА – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Коста Влъчков
Резюме: Корупцията се превърна в един от най-дебатираните проблеми, пред които са изпра­вени всички общества. С ускоряването на про­цесите на глобализация и с разширяването диапазона на сътрудничеството този фено­мен започна да се разглежда не само като пречка пред националното развитие на от­делните страни, но и като сериозна заплаха за международните отношения в цялото им многообразие.
Ключови думи: Бизнес, Европа, Икономическа ситуация, Конкурентоспособност, Корупция, Фалит, Transparency International
 
РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА СГРАДИ СЪС СТАТУТ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ
Анна Пенкова
Резюме: По закон държавата формира националната политика по опазване и съхранение на културно-историческото ни наследство и има ръководна и регулаторна роля в този процес. Всички експертни становища, цялата методическа дейност и надзорът по спазването на закона в тази област би трябвало да се контролират от държавното управление. В последно време темата за състоянието на сгради, обявени за паметници на културата, става особено актуална.  Все повече са сигналите от граждани, репортажите и документалните филми, които информират, че паметници на културата и къщи-музеи се рушат, въпреки твърденията, че Законът за културното наследство е добър.
            В Закона за културното наследство има норма, която дава действен механизъм за осъществяване на държавна и общинска грижа за културното наследство. Основните задължения са вменени на собственика, но ако той е безотговорен или не е в състояние да упражни ефективна грижа и паметникът продължи да се руши, има ред, по който държавата или общината изпълнява необходимите дейности вместо него. Докладът се опитва да проследи как чрез ЗКН държавата упражнява своите правомощия по опазване на старинни сгради със статут на паметници на културата и какви са резултатите от нейните действия.
Ключови думи: паметник на културата, закон за културното наследство, реставрация, консервация
 
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА ПРЕХОДА
Минчо Христов
Резюме: Икономическите реформи започват още по времето на Живков, през 1987 година, със създаването на няколко търговски банки, които да бъдат своеобразен буфер между Народната банка и големите държавни предприятия, както и между самите предприятия. Предполага се, че в краен случай банките могат да обявят фалит на длъжниците, нещо, което не се случва поради естеството на командно-административната система. Така или иначе, много структуроопределящи и жизнено важни за икономиката на страната предприятия натрупват огромни задължения, които обаче очакват да бъдат преструктурирани или опростени.Това е една от причините за натрупването на кризисен потенциал, наред с умишленото източване на банките през този период.
Ключови думи: банки, длъжници, фалит,преход, партийна олигархия
 
ОСОБЕНОСТИ НА БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ В ОБЛАЧНА СРЕДА
Гюлджан Ахмедова
Резюме: Бизнес организациите автоматизират бизнес процесите в продължение на десетилетия. В някои случаи цели компании за аутсорсинг на бизнес процеси могат да извършват процеси ръчно или чрез частична автоматизация. С навлизането на облачните  изчислителни ресурси този подход започва да се променя. Все по-често компаниите търсят ориентиран към услугите подход. Целта на настоящата разработка е да покаже някои особености на бизнес моделите при използването им в облачната среда. Задачите за постигането на тази цел са очертаване организационни структури, бизнес модели и бизнес процеси, използвани до сега, както и настъпващите промени в дадена организация при работа в облачна среда.
Ключови думи: бизнес организация, облачна среда, бизнес модели, бизнес процеси.
 
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО МОДЕРНА УПРAВЛЕНСКА ПРАКТИКА
Бела Бонева
Резюме: Настоящата разработка има за цел да покаже значимостта на стратегическото управление на персонал в съвременните стопански организации. А основната теза, която поставя текста е, качествено разработените планове за развитие на човешките ресурси в стопанските организации са водещи за успеха им и трябва да кореспондират с  организационните цели и стратегии и в същото време да отчита условията на външната среда и възможностите на организацията. Изяснено на първо място е значението на понятията стратегия и стратегическо управление, за да се премине към стратегическото управление на човешките ресурси. Разгледани са по-важните подходи за стратегическо управление на персонала в стопанските организации, като по този начин се поставя основата за бъдещото усъвършенстване на процеса по стратегическо планиране на персонала.
Ключови думи: стратегическо управление, стратегии, човешки ресурси, стопански организации.
 
 

 

This page will be accessible until 28.02.2022

Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2021.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.