Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2021

Login

Registration

Информация

Контакти

Заявка за участие

Такса правоучастие

Важни дати

Научен комитет

Изисквания към докладите

Авторски права и публикацииона етика

Архив

Задължения на авторите:  
Авторите представят за публикуване доклади, съдържат оригинални научни, научно-приложни или приложни изследвания. Авторът носи отговорност за достоверността на предоставените резултати и изследвания.Авторът не трябва да представя едни и същи резултати от проведено изследване в повече от един доклад. Многократното публикуване представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо. Представянето на резултатите от изследването трябва да позволява цитирането им и коректното им използване.  Ако са използвали резултати на други автори, те трябва да се цитират по подходящ начин.  Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.   

 Задължения на рецензентите: 
Рецензентите да длъжни да третират всички представени за рецензиране доклади като поверителни документи.  Оценките следва да бъдат поставяни обективно. Лична критика към автора се счита за неуместна. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и с подкрепящи аргументи. Рецензентът трябва да информира автора(ите) относно необходимостта от коригиране на доклада при наличие на прилики или припокриване на доклада с други публикации.


 

This page will be accessible until 28.02.2022

Other conferences/journals in the Conference/Journal Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2021.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.