Човекът - мярка за всички неща?
Предизвикателствата на постиндустриалното информационно Общество

20 - 21 October 2020


Login
Registration
Информация
Контакти
Заявка за участие
Такса правоучастие
Важни дати
Научен комитет
Изисквания към докладите
Авторски права и публикацииона етика
Архив
Задължения на авторите:  
Авторите представят за публикуване доклади, съдържат оригинални научни, научно-приложни или приложни изследвания. Авторът носи отговорност за достоверността на предоставените резултати и изследвания.Авторът не трябва да представя едни и същи резултати от проведено изследване в повече от един доклад. Многократното публикуване представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо. Представянето на резултатите от изследването трябва да позволява цитирането им и коректното им използване.  Ако са използвали резултати на други автори, те трябва да се цитират по подходящ начин.  Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.   

 Задължения на рецензентите: 
Рецензентите да длъжни да третират всички представени за рецензиране доклади като поверителни документи.  Оценките следва да бъдат поставяни обективно. Лична критика към автора се счита за неуместна. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и с подкрепящи аргументи. Рецензентът трябва да информира автора(ите) относно необходимостта от коригиране на доклада при наличие на прилики или припокриване на доклада с други публикации.


 

This page will be accessible until 28.02.2021

Other conferences in the Conference Management System

Conference Management System © Technical University of Sofia 2012 - 2020.
Design by Assoc. Prof. Dr. Rossen Radonov, MEng.